velikost textu

The adverbs absolutely and totally in present-day spoken British English

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The adverbs absolutely and totally in present-day spoken British English
Název v češtině:
Adverbia absolutely a totally v současné mluvené britské angličtině
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Nikola Malečková
Vedoucí:
PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ondřej Tichý
Id práce:
202268
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Program studia:
Anglistika - amerikanistika (B7311)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika (AAA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Adverbia|Syntaktické role adverbií|Korpusová lingvistika|Sociolingvistika|Kolokace
Klíčová slova v angličtině:
Adverbs|Syntactic roles of adverbs|Corpus linguistics|Sociolinguistics|collocations
Abstrakt:
ABSTRAKT Adverbia absolutely a totally se užívají jako příslovečná určení nebo jako intenzifikátory, ale mohou sloužit také jako diskurzní částice – „emphatic, affirmative response items“ (Pertejo and Martínez 2014: 210). Zastoupení jednotlivých funkcí se ale u obou adverbií liší (srov. Gižová 2014) a lze předpokládat i odlišnosti v rámci téže funkce vyjadřované různými adverbii (např. typy frází, které adverbia intenzifikují). Bakalářská práce zkoumá funkce adverbií absolutely a totally v současné neformální mluvené britské angličtině. Z korpusu Spoken BNC2014 bylo excerpováno 100 dokladů užití každého z adverbií. Práce analyzuje syntaktické, sémantické, pragmatické a sociolingvistické rysy obou adverbií ve vztahu k jejich funkcím. Kvantitativní část analýzy porovnává relativní frekvenci obou adverbií v korpusu. Kvalitativní analýza se zaměřuje na syntaktické vzorce, v nichž se adverbia objevují, a na jejich kolokace. Jsou popsány sémantické preference adverbií zejména v intenzifikační funkci (spojení s pozitivně nebo negativně hodnotícími adjektivy, vyjadřování postoje mluvčího, spojení s dalšími intenzifikátory) a ve funkci modifikátoru sloves. Práce popisuje také zastoupení a pragmatické funkce samostatně stojících adverbií (např. ‚backchannel‘, ‚response‘, ‚zdůraznění kladné nebo záporné odpovědi‘ apod.). Ze sociolingvistického hlediska popisuje práce také věkové rozvrstvení mluvčích a to, zda adverbia ve sledovaných funkcích užívají spíše muži nebo ženy. Klíčová slova: adverbia, syntaktické role adverbií, korpusová lingvistika, sociolingvistika, kolokace
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Adverbs absolutely and totally generally appear as adverbials of degree or as intensifiers, but they can also serve as discourse markers – “emphatic, affirmative response items” (Pertejo and Martínez 2014: 210). The distribution of the two adverbs differs in the individual functions (Gižová 2014) and differences can be expected also in the case of the same function expressed by different adverbs (e.g.: types of phrases intensified by the adverbs). The thesis explores the functions of adverbs absolutely and totally in present-day informal spoken British English. 100 examples of each adverb were excerpted from Spoken BNC2014. The thesis will describe syntactic, semantic, pragmatic and sociolinguistic aspects and characteristics of both adverbs in relation to their functions. Quantitative analysis compares relative frequencies of both adverbs in the corpus. Qualitative analysis focuses on syntactic structures in which the adverbs appear, and on their collocations. The thesis also describes semantic preferences of the adverbs, especially in their intensifying function (relations with positive or negative evaluative adjectives, expression of the speaker’s attitude, relation with other intensifiers) and in the function of verb modifiers. The thesis also deals with the distribution and pragmatic functions of adverbs standing alone (e.g.: ‘backchannel’, ‘response’, ‘emphasis of positive or negative answer’ etc.). Sociolinguistic dimensions of the description include age and gender of the speakers. Key words: adverbs, syntactic roles of adverbs, corpus linguistics, sociolinguistics, collocations
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nikola Malečková 1.09 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Nikola Malečková 375 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Nikola Malečková 138 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Nikola Malečková 137 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Markéta Malá, Ph.D. 624 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Tichý 291 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB