velikost textu

Venezuela a Kuba: Komparace režimů a vzájemné vztahy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Venezuela a Kuba: Komparace režimů a vzájemné vztahy
Název v angličtině:
Venezuela and Cuba: The Comparison of the Regimes and the Mutual Relations
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Filip Kovanda
Vedoucí:
PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
Id práce:
202266
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Venezuela, Kuba, Latinská Amerika, mezinárodní vztahy, socialismus, komunismus
Klíčová slova v angličtině:
Venezuela, Cuba, Latin America, International Relations, Socialism, Communism
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá komparací současných politických režimů ve Venezuele a na Kubě a jejich vzájemnými vztahy. Specifická pozornost je pak v komparaci věnována několika zvoleným aspektům, které jsou pro charakter režimů klíčové. Těmito aspekty jsou příčiny a okolnosti nástupu obou režimů, osobnosti jejich hlavních vůdců, formování režimů v prvních letech u moci, hlavní politické dění a s ním provázaná oficiální vládní ideologie, zahraniční politika a postoj na mezinárodním poli a v neposlední řadě ekonomická situace zemí. Obsah práce je rozdělen do čtyř hlavních sekcí. První sekce se zabývá důkladnou analýzou režimu ve Venezuele existujícího od roku 1999 včetně kratšího historického dění vedoucího k jeho nastolení. Druhá sekce se zaměřuje na analýzu situace na Kubě od nástupu Fidela Castra k moci, přičemž se krátce věnuje i relevantními okolnostmi, které tomu předcházely. Třetí velká část analyzuje vzájemné vztahy Venezuely a Kuby od roku 1999 a zároveň i stručně shrnuje poměry mezi těmito státy od začátku vlády Fidela Castra v roce 1958 do roku 1999. Čtvrtá sekce komparuje oba režimy se specifickým zaměřením na oblasti, které jsou již uvedeny výše. Komparace odhaluje určité podobnosti mezi současnými režimy zvolených zemí, ovšem množství jasných odlišností je v tomto případě, možná překvapivě, poměrně velké.
Abstract v angličtině:
This Bachelor thesis is focused on the comparation of current political regimes in Venezuela and Cuba and on their mutual relations. In the comparation there is a specific attention paid to several chosen aspects that are key for the character of the regimes. These aspects are the causes and circumstances of the regimes‘ establishments, the personalities of their main leaders, the formation of the regimes during the first years in office, main political events and the official ideologies, foreign policies and their international positions and last but not least the economic situation of both countries. The contents of the thesis is divided into four main sections. The first section contains a thorough analysis of the regime in Venezuela that has existed from the year 1999 and also includes a short analysis of the events that lead to its establishment. The second section analyses the situation in Cuba since Fidel Castro came to power and it also pays a short attention to the circumstances that preceded that. The third extensive part analyses relations between Venezuela and Cuba since the year 1999 and it also summarizes the relations between these states from the beginning of Fidel Castro‘s government in 1958 to the year 1999. The fourth section compares both regimes with specific attention to the spheres that are already mentioned above. The comparation reveals certain similarities between the current regimes of the chosen countries, however in this case the amount of clear differences is, maybe surprisingly, quite large.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Filip Kovanda 1.67 MB
Stáhnout Příloha k práci Filip Kovanda 720 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Filip Kovanda 39 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Filip Kovanda 38 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. 576 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Irah Kučerová, Ph.D. 659 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Michael Romancov, Ph.D. 152 kB