velikost textu

Regional Determinants of Residential Real Estate Prices in the Czech Republic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Regional Determinants of Residential Real Estate Prices in the Czech Republic
Název v češtině:
Determinanty cen rezidenčních nemovitostí v regionech České republiky
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Roman Kalabiška
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Michal Hlaváček, Ph.D.
Oponent:
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Id práce:
202263
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (NEF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce bylo zkoumat chování cen rezidenčních nemovitostí a identifikovat jejich determinanty v regionech České Republiky. Po zjištění kointegrace dat byl použit panelový dynamický OLS estimátor. Nejprve byl analyzován vliv široké škály proměnných na ceny bytů pomocí čtvrtletních dat pro všechny regiony České Republiky. Dále, pomocí modelu korekce chyb autor ověřil existenci dlouhodobé rovnováhy cen bytů a zjistil rychlost korekce cen v případě vychýlení v krátkém období. Regrese odhalila, že ceny bytů určují především ceny stavebních pozemků, mzdy, nezaměstnanost, čistá migrace a REER. Následně byly z výběru vyřazeny a zvlášť zkoumány některé specifické regiony za účelem kontroly robustnosti vybraného modelu. Výsledky PDOLS regrese naznačují, že ceny bytů reagují velmi rozdílně na některé determinanty v různých skupinách regionů. Nakonec byly tyto reakce zkoumány v různých časových úsecích. Dataset byl tedy rozdělen do několika úseků dle časové dimenze. Bylo zjištěno, že vliv nezaměstnanosti byl největší v období finanční krize 2007/2008 a vliv mzdy a cen pozemků se časem výrazně měnil. Klasifikace C23, O18, R11, R13, R31 Klíčová slova ceny bytů, regionální analýza, rezidenční nemovitosti, panelová regrese E-mail autora r.kalabiska@seznam.cz E-mail vedoucího práce michal.hlavacek@unrr.cz
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis aims to examine the behaviour of residential real estate prices and identify their determinants across Czech regions. After cointegration of the data was detected, a panel dynamic OLS estimator was employed. Initially, the effect of a wide range of variables on apartment prices is analyzed on quarterly data for all regions of the Czech Republic. Furthermore, an error correction model is employed to verify the existence of long-term equilibrium of apartment prices and the speed of price adjustment in the short run. The regression revealed that apartment prices are driven mainly by building plot prices, wages, unemployment, net migration and REER. Next, several regions with unique characteristics were excluded from the sample and analyzed separately in order to check robustness of the selected model. The results of PDOLS regression imply that apartment prices react very differently to certain determinants in different groups of regions. Lastly, in order to examine these reactions in different time periods, the dataset was divided by the time dimension. The results suggest that the effect of unemployment was the largest during the financial crisis of 2007/2008 and that the effects of wages and building plot prices have been changing dramatically over time. JEL Classification C23, O18, R11, R13, R31 Keywords apartment prices, regional analysis, residential real estate, panel regression Author’s e-mail r.kalabiska@seznam.cz Supervisor’s e-mail michal.hlavacek@unrr.cz
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Roman Kalabiška 7.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Roman Kalabiška 55 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Roman Kalabiška 40 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Michal Hlaváček, Ph.D. 477 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. 520 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. 152 kB