velikost textu

Rozsah náhrady škody podle článku 74 Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozsah náhrady škody podle článku 74 Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
Název v angličtině:
Damages under Article 74 of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods ((CISG)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bára Bečvářová
Vedoucí:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponent:
JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
Id práce:
202256
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vídeňská úmluva, náhrada škody, mezinárodní kupní smlouva
Klíčová slova v angličtině:
CISG, Damages, International Sale Contract
Abstrakt:
Abstrakt Předložená diplomová práce se zabývá problematikou náhrady škody dle článku 74 Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (dále jen „Vídeňská úmluva“) jako jedním z možných následků porušení mezinárodní kupní smlouvy. Obecným cílem diplomové práce je především popsat možnosti poškozené strany, která nárokuje náhradu škody podle tohoto ustanovení, a blíže se zaměřit na problematiku stanovování výše náhrady. Obsah práce se dělí na tři hlavní oblasti. První dvě kapitoly jsou věnovány obecnému výkladu o Vídeňské úmluvě, jejímu významu i historickému kontextu s podrobnějším výkladem článku 74. Důraz je kladen především na zařazení zkoumaného ustanovení v rámci širšího kontextu Vídeňské úmluvy a dále přiblížení základních principů, v souladu s nimiž je prakticky aplikován. Bližší výklad je podán především k principu úplné náhrady škody a související kategorizaci škod, jejichž úhrady se poškozená strana na základě článku 74 může domáhat. Kromě popsání rozsahu práv poškozeného jsou v práci shrnuty také instituty, které tato práva omezují, tj. požadavek předvídatelnosti škody a povinnost poškozeného ji minimalizovat. Druhá část práce se blíže zaměřuje na samotný výpočet náhrady škody a rozlišuje mezi obecně použitelnou metodou výpočtu, která se zaměřuje na vyčíslování negativních ekonomických změn přímo na straně poškozeného, a vybraného alternativního postupu podle metody vrácení zisku realizovaného škůdcem v souvislosti s porušením jeho smluvních povinností. Vzhledem k tomu, že je tato alternativní metoda vhodná jen pro velmi úzkou množinu případů, jsou pro její osvětlení blíže popsány tři příklady z praxe národních soudů i rozhodčího tribunálu. Na závěr této části práce je také podán stručný výklad k problematice dokazování výše náhrady škody. Na závěr práce je zařazeno stručné shrnutí náhrady škody podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku soustřeďující se především na porovnání příslušných ustanovení s režimem článku 74 Vídeňské úmluvy. Samotný závěr práce pak shrnuje zjištění ze všech tří zkoumaných oblastí zvoleného tématu. Klíčová slova: Vídeňská úmluva, náhrada škody, mezinárodní kupní smlouva
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis focuses on the issue of damages under Article 74 of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (hereinafter the "CISG") as one of the possible outcomes of a breach of international sale contract. The general goal of the thesis is to comprehensively describe possibilities of the innocent party when claiming the damages under Article 74 of the CISG while focusing in detail on the issue of calculation of damages. The contents of the thesis are separated into three parts. First two chapters of the thesis cover general topics related to CISG such as its importance in the field of international sales and historic context of both the CISG as a whole and its Article 74 in particular. The reader's attention is aimed at the position of Article 74 within the CISG and detailed description of the principles governing its application, including in particular the principle of full compensation and related categorization of loss for which the damages can be awarded. Apart from the extent of the innocent party's right to damages, the thesis also describes the limitations of such right, namely the foreseeability of the loss and the obligation of the innocent party to mitigate it. In its second part, the thesis focuses more closely on the calculation of damages. In this regard, it distinguishes between the generally applicable method of calculation, which is based on estimation of negative economic changes to innocent party's assets, and an alternative method based on disgorgement of profit made by the party in breach of the contract. Since the later method is suitable only for specific type of situations, the thesis includes three practical examples of its use by both national courts and an arbitration tribunal. The chapter then concludes with a brief summery on standard of proof regarding the amount of damages. Thirdly, the thesis includes brief comparison between Article 74 of the CISG and relevant provisions of the Czech Act no. 89/2012 Coll., the civil code, as amended. Finally, in its conclusion, the thesis offers summaries divided into three parts according to the above described areas of interest. Key words: CISG, Damages, International Sale Contract
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bára Bečvářová 850 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bára Bečvářová 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bára Bečvářová 109 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 89 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 840 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 152 kB