velikost textu

Sociálně pedagogická pomoc klientkám azylových domů pro ženy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociálně pedagogická pomoc klientkám azylových domů pro ženy
Název v angličtině:
Social Pedagogical Support of Female Shelter Clients
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lenka Grande
Vedoucí:
Mgr. Tereza Bariekzahyová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
Id práce:
202243
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Sociální pedagogika (PDS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sociálně pedagogická práce|pomáhající profese|klientky azylových domů|potřeby|pomoc
Klíčová slova v angličtině:
social pedagogical work|helping professions|women´s shelters clients|needs|support
Abstrakt:
Abstrakt Cílem práce předkládané práce je popsat podoby sociálně pedagogické pomoci, jež je poskytována klientkám azylových domů pro ženy. Jedná se o teoreticko-empirickou studii, která má rozšířit poznání o sociálně pedagogické pomoci v azylových domech pro ženy. Teoretická část práce se věnuje tématu sociálně pedagogické pomoci se zaměřením na pomáhajícího pracovníka, profesní etiku a vybrané metody sociálně pedagogické pomoci. Dále je zde tematizována problematika bezdomovectví včetně bezdomovectví žen a téma azylových domů pro ženy. V empirické části práce je popsán realizovaný kvalitativní výzkum zaměřený na sociálně pedagogickou pomoc poskytovanou ve vybraných azylových domech pro ženy v Praze. Z výzkumu vyplynulo, že poskytovaná pomoc reaguje na konkrétní problémy klientek. Může mít charakter poskytování opory, výchovně vzdělávacího působení či poradenství a realizuje se především prostřednictvím individuálních konzultací. Cílem pomoci je dosažení cílů, které si klientka stanovila. Pojetí pomáhání je profesionální, je zde kladen důraz na kvalitu poradenského vztahu, důvěru, respekt a partnerský přístup. Klíčová slova Sociálně pedagogická práce, pomáhající profese, klientky azylových domů, potřeby, pomoc.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the thesis is to describe forms of social pedagogical support provided to the clients of women´s shelter homes. It is a theoretical-empirical study aimed at extension of knowledge about the implementation of social pedagogical support in women´s shelter homes. The theoretical part of the thesis deals with the topic of social pedagogical support with a focus on helping professional, ethics of the profession and selected methods of social pedagogical support. Furthermore, there is described the issue of homelessness including the homelessness of women and the topic of shelter homes especially for women. The empirical part of the thesis describes the qualitative research focused on social pedagogical support provided in selected shelter homes for women in Prague. The research showed that provided support responds to specific problems of the clients. Help can have the character of support providing, educational activities or consulting and it is realized primarily through individual consultations. The aim of help is to achieve certain goals set by the client. The concept of helping is professional with emphasis on the quality of helping relationship, trust, respect and partnership approach. Keywords Social pedagogical work, helping professions, women´s shelters clients, needs, support.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Grande 717 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lenka Grande 397 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Grande 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lenka Grande 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tereza Bariekzahyová, Ph.D. 144 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. 118 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. 153 kB