velikost textu

Využití her ve výuce německého jazyka se zaměřením na rozvoj psaní

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití her ve výuce německého jazyka se zaměřením na rozvoj psaní
Název v angličtině:
Using games in teaching German with focus on development of writing skills
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Denisa Albertová
Vedoucí:
PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Oponent:
PaedDr. Dagmar Švermová
Id práce:
202242
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra germanistiky (41-KG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — německý jazyk (N AJ-NJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
němčina jako druhý cizí jazyk, řečové dovednosti, písemný projev, didaktická hra, písemné hry, aktivizační výuková metoda
Klíčová slova v angličtině:
German as second foreign language, language skills, writing, didactic game, writing games, activating teaching method
Abstrakt:
ABSTRAKT Předmětem zkoumání diplomové práce je možný rozvoj písemného projevu v německém jazyce skrze didaktické hry u žáků základních škol. Teoretická část zasazuje písemný projev do oblasti cizojazyčné didaktiky a popisuje jeho důležité aspekty, jako jsou vývoj, funkce a přínos ve výuce cizího jazyka. Dále se soustředí na pojetí písemného projevu ve Školním vzdělávacím plánu vybrané základní školy, kde byl výzkum práce realizován. Také představuje hry jako možnou výukovou metodu, která je zacílená na rozvoj psaní. V souvislosti s hrami se zabývá hodnocením, rolemi učitele, významem her ve výuce a jejich klasifikací. Praktická část se věnuje samotnému výzkumu práce. Nejprve popisuje písemné hry, které dělí na tři fáze – přípravné, výstavbové a strukturující, a které mají žáky v jejich písemném projevu postupně rozvíjet. Z navržených her bylo vybráno 6 her, jež byly s žáky prakticky ověřeny. K praktickému ověření možného rozvoje písemného projevu u žáků vybrané školy sloužily dvě výzkumné metody, metoda experimentální a dotazníková. Cílem práce bylo zjistit, zda navržené hry přispěly k rozvoji písemného projevu žáků dané základní školy. Z výsledků výzkumu je patrné, že písemné hry přispěly k celkovému rozvoji písemného projevu žáků vybrané školy. KLÍČOVÁ SLOVA němčina jako druhý cizí jazyk, řečové dovednosti, písemný projev, didaktická hra, písemné hry, aktivizační výuková metoda
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis deals with possible progress in writing in German of students at secondary schools by the use of didactic games. The theoretical part sets writing in context of language didactics and describes its significant aspects such as development, functions, and contribution to teaching a foreign language. It also focuses on conception of writing in the school educational plan of secondary school, at which the research was done. Then, it introduces games as a possible activating teaching method aimed at development of writing and describes their evaluation, roles of teacher, purpose, and classification. The practical part is devoted to the actual research. Firstly, it depicts writing games that are divided into three parts – preparing, building, and structuring, and designed to gradually develop writing of students. From these writing games, six were chosen to be practically verified at the secondary school. For this verification, two methods were selected, an experiment and a questionnaire. The aim of the thesis was to find out whether the selected writing games contributed to the development of writing of students at the secondary school. The results show clearly that the writing games contributed to the development of writing of the students at selected school. KEY WORDS German as second foreign language, language skills, writing, didactic game, writing games, activating teaching method
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Denisa Albertová 3.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Denisa Albertová 125 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Denisa Albertová 120 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. 266 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Dagmar Švermová 387 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. 152 kB