velikost textu

Útěšná smrt - pojednání o smrti v raném novověku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Útěšná smrt - pojednání o smrti v raném novověku
Název v angličtině:
The consoling death - treating of death in Earlies modern times
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Ivana Přibylová
Vedoucí:
Ota Halama, Th.D.
Oponent:
Doc. Jindřich Halama, Dr.
Id práce:
202239
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Evangelická teologická fakulta (27-ETF)
Program studia:
Teologie (M6141)
Obor studia:
Evangelická teologie (EVT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace První část pojednává o smrti na konci 16. a začátku 17. století, tedy v období raného novověku. Pro orientaci v koloritu baroka je do práce zařazena část týkající se pohřbů, které patřily k nepostradatelným obřadům tehdejší společnosti. Zmínka je o moru, který kosil všechny - katolíky, nekatolíky i bezvěrce. Část druhá chce upozornit na dobu, která se zapsala také do převratného objevu knihtisku, ve zkratce je pojednáno o dílech, která vycházela a souvisela s tématem smrti. Kázání bylo věnováno především manželovi zemřelé, tudíž je krátce pojednáno o osobě jednoho z představitelů rodu Valdštejnů, Jiřím. Hlavní částí je pak vlastní kázání, které vyšlo v tištěné podobě a bylo doplněno dvěma články, tedy artykuly a „potěšením všem věřícím o tom, že duše věřících odcházejí z tohoto života do nebe“. Dodatek z pera tiskařova uzavírá celý spisek Matěje Klesela, faráře v Hostinném. Pohřební kázání raného novověku obsahovala přemíru citací ze Starého i Nového zákona, citací církevních Otců a dalších oblíbených autorů té doby. Jsou zapojeny přímo do původního textu. Upozorňují čtenáře, jak si mají počínat v životě, aby dosáhli spásy, a nabízejí naději na život v nebesích. Součástí mé práce je základní výpověď o textu, po níž následuje rozbor textu a shrnutí. Cílem práce je zpřístupnit kázání našim současníkům.
Abstract v angličtině:
Summary The first part deals about death at the end of 16 th and beginning of 17 th century. For orientation in Baroque color the work includes part pertaining to burials, which were indispensable social rituals of that era. The mention is about plague, that killed both, Catholics, non-Catholics and unbelievers. Part two points out to the era invention of book printing. In short deals about works, based on the idea of death. The sermon was dedicated mainly to husband of deceased. So it is briefly discussed the person of one of the representatives of the Waldstein family, Jiří. The main part is a sermon, which was published in printed form and was accompanied with two articles, namely Artyculy. A message to all believers, that soul of believers asscents to heaven. Annendung from „a printer´s pen“ concludes whole little file of Matěj Klesel, pastor of Hostinné. Burial sermons of of Early modern age contained large ammont of quations from Old and New Testament, quatations of the Church Fathers and other popular autthors of that era. There are included directly to original text. They motify readers, how to behave in life to reach redumption and offer the help for after live Part of my work is a basic statement about the text, after which followes text analysis and summary. The aim of this work is to make the sermons accesible to our contempararies.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ivana Přibylová 928 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ivana Přibylová 203 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ivana Přibylová 204 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ota Halama, Th.D. 1.43 MB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Jindřich Halama, Dr. 1.59 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 567 kB
Stáhnout Errata Ivana Přibylová 1.03 MB