velikost textu

Test oboustranné trestnosti podle evropského zatýkacího rozkazu v kontextu stíhání katalánských politiků.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Test oboustranné trestnosti podle evropského zatýkacího rozkazu v kontextu stíhání katalánských politiků.
Název v angličtině:
Dual criminality test under the European arrest warrant within the context of prosecuting the Catalan politicians.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Gabriela Khinová
Vedoucí:
prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Oponent:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Id práce:
202234
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
test oboustranné trestnosti, evropský zatýkací rozkaz, Katalánsko
Klíčová slova v angličtině:
dual criminality test, European arrest warrant, Catalonia
Abstrakt:
Abstrakt Předložená diplomová práce se zabývá problematikou testu oboustranné trestnosti dle evropského zatýkacího rozkazu. Cílem diplomové práce je analyzovat způsob uplatňování testu oboustranné trestnosti mezi členskými státy Evropské unie v rámci předávání osob, přičemž se diplomová práce soustředí na evropské zatýkací rozkazy vydané na katalánské politiky v souvislosti s konáním referenda o nezávislosti Katalánska na Španělském království a na ně navazující rozhodnutí belgického a německého soudu. Diplomová práce je rozčleněna do sedmi částí. První část blíže představuje test oboustranné trestnosti, včetně metod interpretace či problematických aspektů. V druhé části je uvedeno shrnutí dlouholeté geneze justiční spolupráce v trestních věcech na evropské úrovni vedoucí až k přijetí úpravy evropského zatýkacího rozkazu, což umožní hlubší pochopení přetrvávající vůle stále aplikovat test oboustranné trestnosti. Následující část rozebírá samotnou úpravu evropského zatýkacího rozkazu. Samozřejmostí je také představení judikatury Soudního dvora Evropské unie týkající se testu oboustranné trestnosti. Jelikož je diplomová práce zasazena do kontextu katalánské krize, čtvrtá část poukazuje na klíčové momenty, přijaté právní akty a jednání hlavních protagonistů celé kauzy, jež vedly nejen k vytvoření katalánské krize, nýbrž také k následnému vydání předmětných evropských zatýkacích rozkazů. Obsahem páté části je rozbor těchto evropských zatýkacích rozkazů, v nichž jsou obsaženy popisy jednání, které následně posuzoval německý soud. Klíčová je pak analýza rozhodnutí německého i belgického soudu o výkonu zmíněných evropských zatýkacích rozkazů, o čemž pojednává část šestá. V preambuli rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu je proklamováno, že je založen na vysoké úrovni důvěry mezi členskými státy Evropské unie. Diplomová práce proto v závěrečné sedmé kapitole nahlíží na aplikaci testu oboustranné trestnosti v předmětné kauze také optikou této zásady a zásady vzájemného uznávání soudních rozhodnutí, upozorňuje na problémy, které nedostatečná judikatura a přístup členských států přináší, a poukazuje na úroveň ochoty členských států Evropské unie spolupracovat v této oblasti.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with the issue of dual criminality test under the European arrest warrant. The aim of the thesis is to analyze the way of applying the dual criminality test between the Member States of the European Union while surrendering persons. It focuses on the European arrest warrants issued against Catalan politicians in relation to the Catalan referendum regarding the independence from the Kingdom of Spain and the subsequent decisions of the Belgian and German courts. The thesis is divided into seven parts. The first part introduces the dual criminality test, including the methods of interpretation or its problematic aspects. The second part summarizes the long-standing genesis of judicial cooperation in criminal matters at the European level, leading to the adoption of the European arrest warrant, which will enable a better understanding of the continuing will to apply the dual criminality test. The provisions of the European arrest warrant are discussed in the following part. The case law of the Court of Justice of the European Union concerning the dual criminality test is introduced as well. As the thesis is set in the context of the Catalan crisis, the fourth part highlights the key moments, adopted legal acts and the acts of the main protagonists of the case, which not only led to the creation of the Catalan crisis, but also to the subsequent issue of the European arrest warrants in question. The fifth part consists of an analysis of these European arrest warrants, which contain descriptions of the acts, which were afterwards assessed by the German court. Crucial is the analysis of the decisions of the German and Belgian courts on the execution of the European arrest warrants that is provided in the sixth part. The preamble of the Framework Decision on the European arrest warrant states that it is based on a high level of confidence between the Member States of the European Union. Thus, the thesis evaluates the application of the dual criminality test in the case in question also from the perspective of this principle and the principle of mutual recognition of criminal decisions, points out the problems that the lack of case-law and approach of the Member States bring and assesses the level of willingness of the Member States of the European Union to cooperate in this area.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Gabriela Khinová 3.24 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Gabriela Khinová 2.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Gabriela Khinová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Gabriela Khinová 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. 105 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 198 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D. 152 kB