velikost textu

Pojmová metafora ve španělštině

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pojmová metafora ve španělštině
Název v angličtině:
Conceptual Metaphor in Spanish
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Eliška Volfová
Vedoucí:
PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
Id práce:
202204
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Hispanistika (HP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kognitivní lingvistika|pojmová metafora|korpus|gramatický systém|lexikální kategorie
Klíčová slova v angličtině:
cognitive linguistics|conceptual metaphor|corpus|grammar system|lexical category
Abstrakt:
Abstrakt: Práce se zabývá pojmovou metaforou ve španělštině s přihlédnutím k češtině. Tento jev popisuje z různých pohledů. V práci stanovujeme základní definici pojmové metafory a tuto zařazujeme do kontextu kognitivní lingvistiky. Rozboru je též podrobena metonymie a její vztah k metafoře a zároveň úloha obou z nich v gramatickém systému. V případové studii je na základě frazeologických a korpusových dat analyzována konceptualizace emoce hněvu a je zkoumáno, které metafory jsou pro tuto emoci příznačné.
Abstract v angličtině:
Abstract: Present work deals with the conceptual metaphor in Spanish taking into consideration also the Czech language. This phenomenon is described from various points of view. The conceptual metaphor is defined and given in the context of cognitive linguistics. Metonymy is also analyzed together with its relation to the metaphor and the role of these in grammatical system is described. In case study we analyze the conceptualization of anger emotion and examine associated metaphors.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eliška Volfová 1.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eliška Volfová 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eliška Volfová 75 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D. 287 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. 657 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. 152 kB