velikost textu

Vliv obstrukční spánkové apnoe na oxidaci a transport mastných kyselin v kosterním svalu pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv obstrukční spánkové apnoe na oxidaci a transport mastných kyselin v kosterním svalu pacientů s diabetes mellitus 2. typu
Název v angličtině:
Effect of obstructive sleep apnea on oxidation and transport of fatty acids in skeletal muscle in patients with type 2 diabetes mellitus
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Nikola Havlíková
Vedoucí:
doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D.
Oponent:
MUDr. Jan Gojda
Konzultant:
RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.
Id práce:
202173
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Fyziologie živočichů (NFYZZIV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
spánková apnoe, oxidace, mastné kyseliny, diabetes mellitus, obezita, svalová biopsie
Klíčová slova v angličtině:
sleep apnea, oxidation, fatty acids, diabetes mellitus, obesity, muscle biopsy
Abstrakt:
Abstrakt Syndrom spánkové apnoe neboli spánkový apnoický syndrom je závažné onemocnění, které ohrožuje pacienty vysokým rizikem rozvoje kardiovaskulárních chorob. Jedná se o onemocnění charakterizované poruchou dýchání projevující se zástavou dechu a spadá mezi onemocnění, které doprovází poruchy spánku. Syndrom obstrukční spánkové apnoe (OSAS) postihuje 5-15 % populace a 50-80 % pacientů s diabetes mellitus 2. typu (T2DM) či těžkou obezitou. OSA kauzálně přispívá k rozvoji poruch v metabolismu glukózy a T2DM. Diabetes mellitus 2. typu je komplexní metabolická porucha, při níž organismus není schopen zpracovávat glukózu jako za běžných fyziologických podmínek v důsledku relativního nedostatku inzulinu a současné periferní inzulinové rezistence. Inzulinová rezistence je posléze kompenzována zvýšenou sekrecí inzulinu, což vede k rozvoji hyperglykémie po selhání této kompenzace. T2DM je velmi často spojen s přítomností obezity, arteriální hypertenze, dyslipidémie a hyperurikemie. Cílem práce bylo zjistit, zda přítomnost OSA u nediabetických subjektů a pacientů s diabetes mellitus 2. typu vede k poruchám metabolismu mastných kyselin v kosterním svalu. Výsledky studie přispějí k pochopení molekulárních mechanismů rozvoje diabetes mellitus 2. typu při OSA a mohou být využity k navržení inovativních terapeutických přístupů. Klíčová slova: spánková apnoe, oxidace, mastné kyseliny, diabetes mellitus, obezita, svalová biopsie
Abstract v angličtině:
Abstract Sleep apnea syndrome, or sleep apneic syndrome, is a serious illness that causes a high risk of cardiovascular disease development in patients. This disease is characterized by a breathless breathing disorder and falls into a class of disorder that accompanies sleep disturbances. Sleep apnea syndrome (SAS) affects 5-15% of the population, and 50-80% of patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM) or severe obesity. SAS has a causal contribution to the development of disorders in glucose metabolism and T2DM. Diabetes mellitus type 2 is a complex metabolic disorder in which the organism is unable to process glucose as under normal physiological conditions due to a relative insulin deficiency and simultaneous peripheral insulin resistance. Insulin resistance is eventually compensated for by increased insulin secretion, which leads to the development of hyperglycemia after failure of this compensation. T2DM is very often associated with the presence of obesity, arterial hypertension, dyslipidemia and hyperuricemia. The aim of this study is to determine if the presence of SAS in non-diabetic subjects and patients with type 2 diabetes mellitus leads to disorders in the metabolism of fatty acids in the skeletal muscle. The results of the study contribute to the understanding of the molecular mechanisms of the development of type 2 diabetes mellitus in SAS and can be used to design innovative therapeutic approaches. Keywords: sleep apnea, oxidation, fatty acids, diabetes mellitus, obesity, muscle biopsy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nikola Havlíková 2.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Nikola Havlíková 195 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Nikola Havlíková 189 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D. 249 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Jan Gojda 228 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 152 kB