velikost textu

Nesilikagelové materiály v analýze léčiv III.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nesilikagelové materiály v analýze léčiv III.
Název v angličtině:
Non-silica based materials in drug analysis III.
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Nina Brejchová
Vedoucí:
PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
Oponent:
Doc. PharmDr. Petra Kovaříková, Ph.D.
Id práce:
202170
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
15. 11. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Nesilikagelové materiály v analýze léčiv III. Nina Brejchová Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Jednou z nejdůležitějších rolí v analýze léčiv hraje úprava vzorku před jeho vlastní analýzou. Velmi rozšířenou a používanou metodou je extrakce na pevné fázi. Tato metoda se vyznačuje vysokou selektivitou, která je dána především použitým sorbentem. Tato práce je zaměřena na studium využití modifikovaného oxidu zirkoničitého grafenem při extrakci na pevné fázi. Grafen je alotropickou modifikací uhlíku, která má specifické adsorpční vlastnosti, proto ji lze využít mimo jiné v chemické analýze. Tato práce studuje adsorpční schopnosti tohoto sorbentu s využitím směsi modelových bazických léčiv. Pozornost byla věnována zejména pH prostředí při extrakci a typu elučních činidel. Vzorky po extrakci byly následně analyzovány pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie, s využitím gradientové eluce. Nejvhodnějším prostředím extrakce bylo vodné prostředí. Extrakční výtěžnosti nového sorbentu byly porovnány s extrakčními výtěžnostmi při použití silikagelového sorbentu. Nejlepších výsledků bylo dosaženo při extrakci diazepamu za použití směsi sorbentů. Klíčová slova: extrakce na pevné fázi, grafen, oxid zirkoničitý
Abstract v angličtině:
Abstract Non-silica based materials in the drug analysis III. Diploma thesis Nina Brejchová Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Analysis Sample preparation prior to an essay plays a key role in the drug analysis. Example of a widely used sample preparation technique is a Solid Phase Extraction. This method is characterised by high selectivity, which is given by the type of used sorbent. The aim of this thesis is to study the application of a new sorbent in Solid phase extraction which is zirconium oxide modified by graphene. Graphene is an allotropic modification of carbon possessing a specific adsorptive properties. Therefore it can be used besides other areas in chemical analysis. This thesis focuses on the testing on adsorptive capability of this sorbent using a mixture of model basic drugs. The attention was also paid to pH of solution used for conditioning of the sorbent and type of eluents. After the extraction, the samples were analysed by high- performance liquid chromatography, using a gradient elution. The most appropriate extraction environment was aqueous environment. Extraction recoveries obtained with the prepared sorbent were compared to those obtained with silica gel. The highest recoveries were obtained by extraction of diazepam when using a mixture of both sorbents. Keywords: solid phase extraction, graphene, zirkonium oxide
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Nina Brejchová 2.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Nina Brejchová 454 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Nina Brejchová 514 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. 276 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PharmDr. Petra Kovaříková, Ph.D. 284 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 96 kB
Stáhnout Errata Nina Brejchová 464 kB