text size

Problémy insolvenčního zákona v praxi insolvenčního soudu

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Problémy insolvenčního zákona v praxi insolvenčního soudu
Titile (in english):
Problems of the insolvency law in the practice of insolvency court
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Vojtěch Šváb
Supervisor:
JUDr. Tomáš Pohl
Opponent:
JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D.
Thesis Id:
202165
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Civil Law (22-KOP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
12/05/2020
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
insolvenční zákon, insolvenční soud, insolvenční řízení
Keywords:
Insolvency Act, insolvency court, insolvency proceedings
Abstract (in czech):
Problémy insolvenčního zákona v praxi insolvenčního soudu Abstrakt Tato rigorózní práce se věnuje insolvenčnímu zákonu a problémům a nejasnostem, které jsou v něm obsaženy, se kterými se osoby, které s ním pracují (zejména insolvenční soudy), ve své praxi setkávají. Rigorózní práce je členěna na pět hlavních částí, ze kterých čtyři se dále dělí na kapitoly. První část slouží jako vykreslení dlouhodobého historického vývoje úpadkového práva, jehož počátky nalezneme již v římském právu. Důraz je kladen zejména na zákon o konkursu a vyrovnání a insolvenční zákon a především na počet jejich novelizací. Druhá část se týká problematickým ustanovením obecné části insolvenčního zákona a zabývá se jednak ustanoveními popisujícími insolvenční řízení před rozhodnutím o úpadku a jednak ustanoveními, která se uplatní v průběhu celého insolvenčního řízení. Tato část je proto nejrozsáhlejší. Následující dvě části jsou věnovány zvláštní části insolvenčního zákona. Třetí část popisuje nedokonalosti úpravy způsobu řešení úpadku konkursem, kterých však není tolik, kolik v ostatních částech insolvenčního zákona, což je autorem přičítáno historickému vývoji konkursního práva u nás, zejména návaznosti insolvenčního zákona na zákon o konkursu a vyrovnání. Čtvrtá část se zabývá oddlužením, které je nejčastějším způsobem řešení úpadku dlužníků v praxi. Zásadním nedostatkem, který je zdůrazňován, je doba trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře, která je zákonem stanovena na pět let, a která však v praxi neodpovídá šedesáti měsícům, zamýšleným zákonodárcem. Závěrečná část nahlíží na insolvenční zákon po účinnosti tzv. Oddlužovací novely, která přinesla zásadní změny zejména ohledně způsobu řešení úpadku oddlužením. Jsou zde naznačeny problémy, které autor očekává, že vyvstanou, a je poukázáno na nedostatky, které se již stačily projevit. Rigorózní práce se snaží popisovat insolvenční zákon z pohledu asistenta soudce insolvenčního soudu se zkušenostmi z prvního i druhého stupně insolvenční soudní soustavy. Poukazuje na nejčastější potíže a otázky, které při aplikaci insolvenčního zákona vyvstávají. Klíčová slova: insolvenční zákon, insolvenční soud, insolvenční řízení
Abstract:
Problems of the insolvency law in the practice of insolvency court Abstract This rigorous thesis deals with the Insolvency Act and the problems and uncertainties contained in it, which people working with it (especially insolvency courts) encounter in their practice. The rigorous thesis is divided into five main parts, four of which are further divided into chapters. The first part serves as a depiction of the long-term historical development of bankruptcy law, the beginnings of which can be found in Roman law. Emphasis is placed especially on the Bankruptcy and Settlement Act and the Insolvency Act and especially on the number of their amendments. The second part deals with the problematic provisions of the general part of the Insolvency Act and deals with the provisions describing the insolvency proceedings before the declaration of bankruptcy as well as the provisions that will apply during the entire insolvency proceedings. This part is therefore the most extensive. The following two parts are devoted to the special part of the Insolvency Act. The third part describes the imperfections of the bankruptcy solved by liquidation, of which, however, there aren’t as many as in other parts of the Insolvency Act, a fact that the author connects to the history of bankruptcy law in the Czech Republic, in particular thanks to the relation to the Bankruptcy and Settlement Act. The fourth part deals with debt discharge, which is the most common way of solving debtors' bankruptcy in practice. A major drawback that is highlighted in this part is the duration of debt discharge in the form of fulfillment the payment schedule, which is set by law for five years but which does not correspond to the sixty months that the legislator actually intended. The final part looks at the Insolvency Act after the effective date of the so-called Debt Discharge Amendment, which brought fundamental changes, especially regarding the way of solving bankruptcy by debt discharge. There are problems indicated here that the author expects to arise and the shortcomings that have already been manifested are pointed out. This rigorous thesis tries to describe the Insolvency Act from the perspective of a judge’s assistant with experience both from the first instance insolvency court and the appeal insolvency court. It points out the most common problems and questions that arise during the application of the Insolvency Act. Key words: Insolvency Act, insolvency court, insolvency proceedings
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Vojtěch Šváb 1.18 MB
Download Abstract in czech Mgr. Vojtěch Šváb 584 kB
Download Abstract in english Mgr. Vojtěch Šváb 504 kB
Download Supervisor's review JUDr. Tomáš Pohl 104 kB
Download Opponent's review JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D. 199 kB
Download Defence's report 298 kB