velikost textu

Vlastnictví bytů a nebytových prostor

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vlastnictví bytů a nebytových prostor
Název v angličtině:
Ownership of flats and non-residential premises
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Pavol Brinda
Oponent:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Id práce:
202152
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
bytové spoluvlastnictví, byt, jednotka
Klíčová slova v angličtině:
apartment ownership, apartment, unit
Abstrakt:
Anotace Předmětem zájmu disertační práce jsou vybrané otázky bytového vlastnictví. Práce detailně rozebírá historický vývoj institutu ve světě od dob antiky až po moderní právní úpravy 21. století. Zvláštní pozornost je věnována historickému vývoji bytového vlastnictví na území dnešní České republiky. V další části autor přibližuje legislativně-teoretické koncepce bytového vlastnictví používané v různých právních řádech Evropy. Ve světle těchto zahraničních právních úprav následně hodnotí i právní konstrukci bytového spoluvlastnictví zavedeného novým českým občanským zákoníkem. Po definování bytového spoluvlastnictví a vymezení jeho základních znaků se autor zaměřuje na detailní rozbor jednoho ze základních prvků tohoto institutu – jeho předmětu. V této části se práce zabývá zejména otázkou, jak nový občanský zákoník vymezil jednotku, byt a společné části nemovité věci. Relativně podrobně se autor zabývá i novými možnostmi při určení velikosti spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech nemovité věci. V rámci analýzy předmětu bytového spoluvlastnictví se autor neomezuje pouze na popis stávající právní úpravy, nýbrž přistupuje rovněž k její komparaci s předchozí českou právní úpravou, jakož i vybranými evropskými právními úpravami. Práce je zakončena zhodnocením zkoumaných aspektů nové české právní úpravy bytového spoluvlastnictví.
Abstract v angličtině:
Abstract The subject of dissertation thesis is description of selected issues of apartment ownership. The thesis analyses in detail the historical development of the institute in the world from antiquity to the modern legal regulations of the 21st century. Particular attention is paid to the historical development of apartment ownership in the territory of today's Czech Republic. In the next part, the author describes the legislative and theoretical concepts of apartment ownership used in various legal systems of Europe. In the light of these foreign legal regulations, author also evaluates the legal construction of apartment ownership introduced by the new Czech Civil Code. After defining apartment ownership and describing its basic features, the author focuses on a detailed analysis of one of the basic elements of this institute - its subject. In this part, the thesis deals mainly with the question how the new Civil Code has defined the unit, the flat and the common parts of the land and building. The author deals in detail with new possibilities in determining the size of co-ownership shares of unit owners on common parts of the land and building. As part of the analysis of the subject of apartment ownership, the author does not just describe existing legislation, but also compares it with the previous Czech legislation as well as selected European legislation. The thesis is concluded by the evaluation of the examined aspects of the new Czech legal regulation of apartment ownership.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavol Brinda 1.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavol Brinda 199 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavol Brinda 196 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 391 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 298 kB