velikost textu

Ortoepická pravidla rozvoj fonematického uvědomování v předškolním věku v porovnání s profesionálními pěvci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ortoepická pravidla rozvoj fonematického uvědomování v předškolním věku v porovnání s profesionálními pěvci
Název v angličtině:
Ortoepic rules and development of pre-school phonemic awareness in comparison with professional singers
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michaela Šírová, DiS.
Vedoucí:
Mgr. Milena Kmentová
Oponent:
PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.
Id práce:
202146
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Pedagogika předškolního věku (N PPP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fonematické uvědomování, ortoepická pravidla, děti předškolního věku, profesionální pěvci
Klíčová slova v angličtině:
phonemic awareness, ortoepic rules, preschool children, professional singers
Abstrakt:
ANOTACE Tato práce je zaměřena na problematiku ortoepických pravidel a na uvědomování a rozlišování hlásek u dětí předškolního věku v porovnání s profesionálními pěvci. Je rozdělena na dvě hlavní části, první vychází z teorií starších i současných autorů a druhá část je praktický výzkum. Teoretická část se věnuje rozvoji fonematického sluchu a ortoepickým pravidlům u předškolních dětí i u profesionálů, dále jsou zde popsány základy pěvecké techniky a jevištní artikulace využívané u profesionálních zpěváků. Praktická část popisuje akční výzkum, díky kterému bude pedagogům umožněno lépe porozumět dané problematice. Je zaměřena na předškolní děti a zároveň na dospělé osoby, které se profesionálně věnují opernímu zpěvu. Cílem této práce je vytvořit a v praxi ověřit soubor cvičení, která mají přispět ke kultivaci artikulace v obou sledovaných skupinách a u předškolních dětí mají navíc výrazně přispět ke stimulaci fonematického uvědomování na přelomu předškolního a školního věku. KLÍČOVÁ SLOVA fonematické uvědomování, ortoepická pravidla, děti předškolního věku, profesionální pěvci
Abstract v angličtině:
ANNOTATION This work is focused on the problems of ortoepic rules and on awareness and voice differentiation of preschool children compared to professional singers. It is divided into two main parts, the first is based on the theories of older and contemporary authors, and the second part is practical research. The theoretical part deals with the development of phonemic hearing and orthoepic rules of preschool children and professionals, and there are also described the basics of singing techniques and stage articulation used by professional singers. The practical part describes action research, which will allow teachers to better understand the given issues. It focuses on preschool children and also adults who are professionally engaged in opera singing. The aim of this work is to create and practice a set of exercises to help to cultivate articulation in both monitored groups. At preschool children the exercises shall also significantly contribute to stimulation of phonemic awareness at the turn of the pre-school and school age. KEYWORDS phonemic awareness, ortoepic rules, preschool children, professional singers
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Šírová, DiS. 1.87 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michaela Šírová, DiS. 542 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Šírová, DiS. 453 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Šírová, DiS. 424 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Milena Kmentová 109 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Alena Tichá, Ph.D. 762 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 154 kB