velikost textu

Kompenzační mechanismy jedinců s mírnější formou poruch autistického spektra v souvislosti s genderovými charakteristikami

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kompenzační mechanismy jedinců s mírnější formou poruch autistického spektra v souvislosti s genderovými charakteristikami
Název v angličtině:
Compensatory mechanisms in individuals with lighter forms of autistic spectre disorder in relation to gender characteristics
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martin Semrád
Vedoucí:
Mgr. Veronika Šporclová
Oponent:
PhDr. Eva Šírová, Ph.D.
Id práce:
202124
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Autismus|poruchy autistického spektra|kamufláž|kompenzační mechanismy
Klíčová slova v angličtině:
Autism|autism spectrum disorders|camouflage|compensatory mechanisms
Abstrakt:
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá kompenzačními mechanismy používanými lidmi s mírnou formou poruch autistického spektra (zkr. PAS) v sociálních situacích. Kompenzační mechanismy bývají v kontextu PAS označovány také jako kamufláž, protože skrývají projevy autismu. Kamufláž podle výzkumných zjištění může komplikovat diagnostický proces a vést k tomu, že u některých lidí a zejména u žen nebývají PAS rozpoznány. Teoretická část práce se věnuje popisu současného pojetí PAS. Předloženy jsou zde informace o diagnostickém procesu a symptomatice PAS. Jsou zde popsány rozdíly v závažnosti PAS a odlišné projevy autismu u mužů a žen. Poslední kapitola se zabývá problematikou kompenzačních mechanismů a kamufláže u lidí s PAS. V empirické části práce je realizován kvantitativní výzkum, který pomocí překladu dotazníku CAT-Q (Camouflaging Autistic Traits Questionnaire) distribuovaného online zjišťoval míru kamufláže u 170 respondentů. Výsledky výzkumu ukázaly vyšší míru kamufláže u skupiny lidí s mírnou formou PAS v porovnání s lidmi bez této diagnózy. Výzkum dále zjistil, že míra kamufláže byla u skupiny žen s PAS vyšší než u mužských probandů. Nalezena byla také pozitivní korelace mezi vyšší mírou kamufláže a vyšším věkem při stanovení diagnózy. Tato zjištění korespondují s hypotézou, že kamufláž může mít vliv na diagnostiku mírných forem PAS, a to zejména u žen. Klíčová slova: Autismus, poruchy autistického spektra, kamufláž, kompenzační mechanismy.
Abstract v angličtině:
Abstrakt: This thesis is concerned with compensatory mechanisms used by people with a lighter form of autism spectrum disorder (shortly ASD) in social situations. In terms of ASD, compensatory mechanisms are labeled as camouflage, because they hide symptoms of autism. Camouflage can, according to research results, complicate the diagnostic process and lead to ASD not being recognized, especially in women. The theoretical part of this thesis deals with the description of today’s understanding of ASD. It shows information about the diagnostic process and the symptomatics od ASD. It also describes the differences in the severity of ASD and the different symptoms of autism in men and women. The last chapter is concerned with the issue of compensatory mechanisms and camouglage in people with ASD. The empirical part of this thesis includes a quantitative research that explored the level of camouflage in 170 respondents using a translated version of CAT-Q (Camouflaging Autistic Traits Questionnaire), that was distributed online. The results show a higher level of camouflage in people with a mild form of ASD, compared to people without ASD. The research also shows that the level of camouflage in people with ASD is higher in female respondents than in male respondents. The research found a positive correlation between the level of camouflage and age when determining the diagnosis. These findings correspond with the hypothesis that camouflage can affect the diagnostics of mild forms of ASD, especially in women. Keywords: Autism, autism spectrum disorders, camouflage, compensatory mechanisms
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Semrád 1.67 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Martin Semrád 228 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Semrád 264 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Semrád 255 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Veronika Šporclová 529 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Šírová, Ph.D. 320 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D. 152 kB