velikost textu

Egoismus - etika dnešní doby

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Egoismus - etika dnešní doby
Název v angličtině:
Egoism – the ethical concept of today
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Milan Macko
Vedoucí:
Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D.
Oponent:
Mgr. David Svoboda, Ph.D.
Id práce:
202102
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Aplikovaná etika (MAE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
altruismus, egoismus, emoční inteligence, empatie, etika, hodnoty, morálka, konformita, konzum
Klíčová slova v angličtině:
altruism, egoism, emotional intelligence, empathy, ethics, values, morality, conformity, consumerism
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce se zabývá současným egoistickým zaměřením člověka. V úvodní části krátce vylíčí historické pozadí a vznik moderních empirických věd. Upozorňuje na vznik nového kulturního paradigmatu, které mělo vliv na celkový vývoj a hodnoty společnosti. Následně popíše jednotlivé jevy, které přispívají k akceptaci principů, jež společnost vyznává. Rozbor jednotlivých faktorů prostřednictvím metod analýzy a syntézy umožní z hlediska širší perspektivy náhled na samotný fenomén egoismu. Práce se zaměří na zodpovězení otázky, zda závislost člověka na současné společnosti vede k rozvoji egoistického charakteru. Pokusí se pomocí filozofické a teologické reflexe, podpořené moderní vědou, najít nástin řešení, jež by přispělo k altruistickému profilu společnosti. Klíčová slova Ježíš, Platón, Sókratés, Dobro, egoismus, empatie, filozofie, geny, inteligence, hodnoty, konformita, konzum, moc, věda
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the current egoistic nature of man. The first part of the paper will describe the historical background and the rise of empirical science and will point out the newly emerging cultural paradigm which has influenced the whole value system and general development of today's society. This will be followed up by the description of an individual phenomena that guides the acceptance of social principles actively pursued within our society these days. Parsing of individual factors using the method of analysis and synthesis will allow us to approach the very phenomenon of egoism from a wider perspective. The focus of this paper is to attempt to answer whether man's dependency on today's society leads to the development of egoistic characteristic in a person. The paper will also attempt, using philosophical and theological reflection and modern science, to find an outline for a solution that would be beneficial to the advancement of an altruistic profile of civilization. Keywords Jesus, Plato, Sokrates, the good, egoism, emphaty, philosophy, genetics, intelligence, values, conformity, consumer society, power, science
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Milan Macko 1.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Milan Macko 184 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Milan Macko 174 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D. 187 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. David Svoboda, Ph.D. 178 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 154 kB