velikost textu

Areál křížovníků s červenou hvězdou v Praze v době předbarokní

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Areál křížovníků s červenou hvězdou v Praze v době předbarokní
Název v angličtině:
Knights of the Cross with the Red Star compound in pre-baroque era
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Barbora Špačková
Vedoucí:
Mgr. Dušan Foltýn
Oponent:
PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
Id práce:
202101
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Dějiny evropské kultury (BDE)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
křižovníci s červenou hvězdou, klášter, stavební vývoj, špitál, sídlo velmistra
Klíčová slova v angličtině:
Knights of the Cross with the Red Star, monastery, building development, hospital, Grand master residence
Abstrakt:
Anotace Předmětem bakalářské práce je pokus o rekonstrukci podoby areálu křížovníků s červenou hvězdou v Praze před jeho barokní přestavbou. V úvodních kapitolách autorka stručně přiblíží historii řádu, jeho působení v Českých zemích a podobu jeho sídel. V hlavních kapitolách se pak bude věnovat topografii, funkčnímu členění a architektonické formě areálu se zaměřením na gotické pozůstatky. Přiblíží jednotlivé části areálu, jejich účel a etapy stavebního vývoje. Součástí bakalářské práce bude ilustrační příloha (plánová dokumentace, veduty, dobové fotografie). Klíčová slova Křižovníci s červenou hvězdou, stavební vývoj, klášter, špitál, sídlo velmistra
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis attempts to reconstruct the form of the Knights of the Cross with the Red Star compound in Prague before its baroque reconstruction. In introductory chapters, the author briefly approximates the history of the Order, its activities in Czech lands and types of its residences. The main chapters are dedicated to topography, functional structure and architectural form of the areal focusing on Gothic foundations. In the final chapters each part of the areal is analysed as is its purpose and building development phases. A part of the bachelor thesis consists of illustration annex (plan documentation, vedute, period photographs). Keywords Knights of the Cross with the Red Star, building development, monastery, hospital, Grandmaster’s residence
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Barbora Špačková 8.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Barbora Špačková 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Barbora Špačková 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Dušan Foltýn 204 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. 404 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. 154 kB