velikost textu

Liberalizace poštovních služeb v Evropské unii a její implementace v České republice.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Liberalizace poštovních služeb v Evropské unii a její implementace v České republice.
Název v angličtině:
Liberalization of postal services in the European Union and its implementation in the Czech Republic.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Pavel Březina
Vedoucí:
doc. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jan Exner
Id práce:
202100
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Liberalizace, pošta, náklady
Klíčová slova v angličtině:
Liberalization, post, cost
Abstrakt:
Abstrakt Liberalizace poštovních služeb v Evropské Unii a její implementace v České republice V rámci této diplomové práce je věnována pozornost liberalizaci poštovních služeb v České republice. Cílem práce je zejména analýza právních předpisů České republiky, které transponují příslušnou legislativu Evropské unie a jejich kritické zhodnocení, v důsledku čehož dochází k analýze a hodnocení, jak dalece je či není český poštovní trh liberalizovaný První kapitola shrnuje vývoj poštovní regulace na území dnešní České republiky před rokem 2000, druhá kapitola se pak věnuje období od roku 2000 do roku 2012. Třetí kapitola práce se zaměřuje na klíčové aspekty liberalizovaného poštovního trhu po roce 2012, institutu kompenzačního fondu, otázkou základních služeb, jejich financování a konceptu čistých nákladů. Čtvrtá kapitola čtenáře seznamuje s institutem přístupu do poštovní infrastruktury, vysvětluje jeho fungování a využívání v praxi, jakož i úskalí. Pátá a poslední kapitola diplomové práce vypichuje hlavní příčiny, které doposud brání (úspěšnější) liberalizaci poštovní trhu, a to osvobození základních poštovních služeb od daně z přidané hodnoty a nedodržování nákladové orientace cen za základní poštovní služby. Závěrem kapitoly jsou pak na základě poznatků nashromážděných prací učiněny návrhy de lege ferenda, které by mohly přispět k úplné liberalizaci poštovních služeb v České republice. 1 Klíčová slova Liberalizace, pošta, náklady 2
Abstract v angličtině:
Abstract Liberalization of postal services in the European Union and its implementation in the Czech Republic This theses focuses on the liberalization of postal services in the Czech Republic. The main goal of this thesis is the analysis of Czech legislation transposing the respective legislation of the European Union and its critical evaluation. By this also the analysis and evaluation on the state of the liberalization of the Czech postal market is performed. The first chapter sump up the development of regulation of postal services on the territory of today’s Czech Republic prior to the year 2000, the second chapter is focusing on the time period between the years 2000 and 2012. The focus of the third chapter lies on the key aspects of the liberalized postal market after the year 2000 – the compensation fund, the issues of universal services, the financing of universal service and the concept of net cost. The fourth chapter makes the reader familiar with the concept of access to the postal infrastructure and explains how this access works, is used in everyday life and also addresses its problems. Within the fifth and last chapter of the theses the main reasons preventing the (further successful) liberalization of the postal market are discussed, these being the value added tax exemption for universal service and the failure abide cost oriented prices for universal service. Towards the end of the chapter, based on the information and knowledge gather in the theses, suggestions de lege ferenda are presented, these suggestions might contribute to the complete liberalization of postal services in the Czech Republic. 1 Key words: Liberalization, post, cost 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Březina 758 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Březina 134 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Březina 131 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D. 107 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jan Exner 902 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D. 152 kB