velikost textu

Saudi-Iranian rivalry through cooperation with non-state actors: Balance of power theory and alliance-making in changing Middle East dynamics

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Saudi-Iranian rivalry through cooperation with non-state actors: Balance of power theory and alliance-making in changing Middle East dynamics
Název v češtině:
Saúdsko-iránské soupeření prostřednictvím spolupráce s nestátními aktéry: Teorie rovnováhy moci a vytváření aliancí na měnícím se Středním východě
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Tomáš Zrůst
Vedoucí:
Mgr. Jan Daniel
Oponent:
Mgr. Zdeněk Ludvík
Id práce:
202096
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Bezpečnostní studia (BS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Záměrem této diplomové práce je aplikace teorie rovnováhy moci na případ regionální rivality na Středním východe mezi Saudskou Arábií a Íránem, a také na způsob, jakým se promítá v případě tří konkrétních proxy konfliktů – Syrské občanské války, politickém konfliktu v Libanonu a konfliktu o stabilitu a podobu režimu v Bahrajnu. Argumenty, týkající se oslabující relevance této teorie v současné daleko komplexnější mezinárodní bezpečnostní situaci, jsou v tomto textu konfrontovány soustředěním se na vývoj teorie, a především na roli nestátních aktérů ve vybraných regionálních konfliktech a v procesu balancování. Primárním cílem této práce je konfrontace původně striktního přístupu k teorii z perspektivy národních států, naznačit možné způsoby rozšíření aplikovatelnosti teorie, a přispět k rozvoji oboru zhodnocením role nestátních aktérů v balancování i teorie rovnováhy moci. Diplomová práce nejdříve zkoumá každou případovou studii zvlášť, přičemž se soustředí na povahu vnímání zkonstruované hrozby, konkrétní reakce a chování aktérů, i vliv vazeb na nestátní aktéry, jako například Hizballáh, šíitská většina v Bahrajnu nebo syrská opozice, a to včetně jejich pozice v konfliktu i v kontextu regionální soutěže a balancování. Práce volí komparativní přístup s důrazem na kontrast kontextů, aby tak mohla identifikovat klíčové poznatky, které pomohou zformulovat závěry o roli nestátních aktérů, a to jak z teoretické, tak i empirické roviny, a identifikovat důsledky poznatků na stav teorie i její další vývoj. Práce se tudíž snaží dokázat, že realistická teorie se dokáže adaptovat důležitější roli nestátních aktérů, a to nejen jako nástroje balancování pro regionální mocnosti, ale i jako plnohodnotné vedlejší aktéry regionální soutěže a balancování, v rámci něhož mohou ovlivnit nejen dynamiku konkrétního proxy konfliktu, ale také regionální mocenské rivality.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis is focusing on applying balance of power theory on case of regional competition in the Middle East between Saudi Arabia and Iran and its reflection in three particular proxy conflicts – Syrian civil war, conflict over influence in Lebanese political system and conflict over stability of Bahraini regime. Assumptions about decreasing relevance of the theoretical background in more complex contemporary settings are challenged by concentrating on evolution of the theory and mainly role of non-state actors in these conflicts and balancing. The primary aim is to challenge the originally strictly state-centric theory, indicate ways to broaden its applicability and make contribution to the discipline by evaluating overall role of non-state in balancing and balance of power theory in general. The thesis firstly examines each case study separately, with focus on perception of threat and balancing behaviour of both regional powers and perspective of ties with respective non-state actors, such as Hezbollah, Shia majority in Bahrain and opposition in Syria, including their position and influence in the conflict, in context of regional competition and balancing in general. The work then uses a comparative approach with emphasis on contrast of context to identify key findings, which helps to make conclusions about actual role of non-state actors from both empirical and theoretical perspective and identify consequences on the state of the theory and possible ways forward. The thesis aims to show that the realist theory is able to adapt to rising role of non- state actors not only in terms of a balancing tool, but also a regular actor of the whole regional competition and regional balancing, who can influence not only dynamics of significant proxy conflicts, but also competition between regional powers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tomáš Zrůst 845 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tomáš Zrůst 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tomáš Zrůst 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Daniel 230 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zdeněk Ludvík 100 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A. 154 kB