velikost textu

Děti v Protektorátu Čechy a Morava

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Děti v Protektorátu Čechy a Morava
Název v angličtině:
Children in the Protectorate of Bohemia and Moravia
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Andrea Fišerová
Vedoucí:
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Oponent:
PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.
Id práce:
202091
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Dějiny evropské kultury (MDE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
děti, válka, protektorát, německá okupace, židovské děti, romské děti, německé děti, české děti
Klíčová slova v angličtině:
children, war, protectorate, German occupation, Jewish children, Roma children, German children, Czech children
Abstrakt:
Anotace V této diplomové práci s názvem Děti v Protektorátu Čechy a Morava se snažím na válečné období podívat z očima dětí. Nejprve se zaměřuji na děti českého původu, poté německého, židovského a nakonec romského. Průběžně se také zabývám událostmi, institucemi a místy, které měly na jejich život zásadní vliv. V kapitole o českých dětech věnuji pozornost českému školství, Kuratoriu pro výchovu mládeže v Čechách, internačním táborům, osudům dětí, jejichž rodiče byli uvězněni či popraveni a dětem z Lidic a Ležáků. V souvislosti s německými dětmi nezapomínám i na akci Kinderlanderverschickung. Další kapitoly se věnují dětem židovského a romského původu, jejich perzekuci a koncentračním táborům. Pokouším se zachytit denní realitu dětí v tomto období a v posledních dvou kapitolách se věnuji vztahům dětí s rodiči a mezi dětmi.
Abstract v angličtině:
Abstract In this diploma thesis with the title Children in the Protectorate of Bohemia and Moravia I try to look at war period through children's eyes. At first I focus on children of Czech then German, Jewis and finaly Roma origin. I constantly deal with events, institutions and places that have essentially influenced their lives. In chapter about Czech children I pay attention to their education, Curatorium for youth education in Bohemia and Moravia, internment camps, the fate of children whose parents were imprisoned or executed and children from Lidice and Ležáky. In connection to German children I also don't forget the project Kinderlandverschickung. Next chapters deals with children of Jewish and Roma origin, their persecution and concentration camps. I attempt to capture daily reality of children in this period and in last two chapters deal with children's relationships with their parents and with other children.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Andrea Fišerová 1.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Andrea Fišerová 262 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Andrea Fišerová 247 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 343 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. 207 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 153 kB