velikost textu

Bratrští studenti na zahraničních univerzitách v 16. a raném 17. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bratrští studenti na zahraničních univerzitách v 16. a raném 17. století
Název v angličtině:
Students of Unity of Brethren at foreign universities in the 16th and early 17th centuries
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ondřej Píš
Vedoucí:
doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D.
Id práce:
202083
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Historie — Politologie (HS PO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jednota bratrská|vzdělávání|evropské univerzity|raný novověk
Klíčová slova v angličtině:
Unity of Brethren|education|European universities|Early Modern Period
Abstrakt:
Abstrakt Tématem bakalářské práce je studium členů Jednoty bratrské na zahraničních školách v 16. a v raném 17. století. Za hlavní prameny práce lze považovat edice dochovaných matrik konkrétních vzdělávacích institucí. Využil jsem i dochované úřední korespondence, která dále přiblížila životní osudy vybraných osob. Ke konfesní identifikaci studentů bylo užito Rejstříku členů pražského sboru Jednoty bratrské z roku 1607. Práce je tematicky rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola uvádí do problematiky systému preuniverzitního i vysokoškolského vzdělávání v Čechách i v zahraničí a tematizuje fenomén akademické peregrinace. V druhé kapitole je představen vztah Jednoty bratrské ke vzdělávání obecně. Nejobsáhlejší třetí kapitola obsahuje biogramy celkem 19 vybraných bratrských studentů. V mnoha případech se bude jednat o osobnosti, které dosavadní literatura částečně či zcela opomíjela. Životní příběhy studentů jsou analyzovány ve čtvrté kapitole. Práce se dotýká i dosud málo probádaného tématu rodinných tradic ve vzdělávání.
Abstract v angličtině:
Abstract The theme of the bachelor thesis is the study of the members of the Unity of Brethren at the foreign schools in the 16th and the early 17th century. As a main source we can regard the editions of the preserved registries of the specific educational institutions. I also used the preserved official correspondence, which further exlaines the lives of selected people. The Register of the Members of the Prague Church of the Unity of Brethren from 1607 was used for the confessional identification of the students. The bachelor thesis is thematically divided into four chapters. The first chapter introduces the system of the pre-university and the higher education in the Czech lands and also in the foreign countries and thematizes the phenomenon of the academic peregrination. The second chapter deals with the ralationship of the Unity of Brethren to the education in general. The most extensive third chapter contains biograms of a total of 19 selected students of the Unity of Brethren. In many cases these personalities have been partially or completely neglected by existing literature. Students life stories are analyzed in the forth chapter. The thesis also affected the not yet explored topic of family traditons in education.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ondřej Píš 1.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ondřej Píš 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ondřej Píš 178 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D. 404 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D. 254 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. 153 kB