velikost textu

Analýza diskurzu jezídské genocidy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza diskurzu jezídské genocidy
Název v angličtině:
Analysis of the Yazidi Genocide Discourse
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Nela Vejvodová
Vedoucí:
Mgr. Jan Daniel
Oponent:
Mgr. Jakub Záhora
Id práce:
202081
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Bezpečnostní studia (BS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jezídové, genocida, Islámský stát, diskurz, analýza
Klíčová slova v angličtině:
Yazidis, genocide, Islamic state, discource, analysis
Abstrakt:
Anotace Jak reagovat na probíhající genocidu? Jak potrestat její pachatele? Lidstvo se v roce 2014 stalo svědkem další z novodobých genocid, likvidace celého etnika – a to když takzvaný Islámský stát zaútočil na severu Iráku na oblast, kterou po staletí obývali příslušníci malého, ale svébytného etnika jezídů. Tato diplomová práce se zabývá ustanovením diskurzu jezídské genocidy, tedy procesem uznání událostí za genocidu na mezinárodní úrovni. V práci zkoumám vymezení obětí i agresorů a mezinárodní reakci na genocidu, a to jak v mediální, tak politické oblasti. Pro ustanovení diskurzu jezídské genocidy totiž bylo zásadní odlišení obětí a násilí na nich páchaném od ostatních událostí. Stejně tak bylo důležité přesně pojmenovat pachatele genocidy a nebrat je jen jako potenciální geopolitickou hrozbu, ale jako původce jednoho z nejhorších zločinů, jaké lidstvo zná. Diskurz jezídské genocidy do velké míry určovali politici – a jak ve své práci ukazuji, politický rozměr událostí zatlačil do pozadí ten humanitární a právní. Tyto všechny aspekty se na formování a udržování daného diskurzu.
Abstract v angličtině:
Annotation How to respond to ongoing genocide? How to punish her perpetrators? In 2014, world witnessed another modern genocide, the eradication of the whole ethnicity - the so-called Islamic State attacked an area in northern Iraq for centuries inhabited by members of a small but distinct ethnical group of Yazidi people. This diploma thesis deals with the establishment of discourse of Yazidi genocide, the process of recognition of events as genocide at the international level. In this work I investigate the definition of victims and aggressors and the international response to genocide, both in the media and political sphere. For the discourse of the Yazidi genocide was crucial to differentiate victims and violence against them from other events. Similarly, it was important to accurately name the perpetrators of genocide and treat them as a potential geopolitical threat, but as the cause of one of the worst crimes known to mankind. The discourse of the Yazidi genocide was largely determined by politicians - and, as I show in my work, the political dimension of events has pushed the humanitarian and legal ones behind. These all aspects take on the formation and maintenance of a given discourse.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nela Vejvodová 830 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Nela Vejvodová 74 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Nela Vejvodová 28 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Daniel 267 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Záhora 871 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc. 152 kB