velikost textu

The role of sensomotoric training on balance in healthy adult subjects if included in short therapy plan

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The role of sensomotoric training on balance in healthy adult subjects if included in short therapy plan
Název v češtině:
Vliv sensomotorického tréninku na rovnováhu u zdravých dospělých subjektů v krátkodobém terapeutickém plánu
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Osama Hamed A Aljeheny
Vedoucí:
MUDr. David Pánek, Ph.D.
Oponent:
Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Id práce:
202072
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIOC)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Dynamická rovnováha, sensomotorický trénink, balanční trénink, posturální stabilita, senzorický organizační test, dynamická posturografie, SOT, domácí trénink.
Klíčová slova v angličtině:
Dynamic Balance, Sensomotoric Training, Balance Training, Postural Stability, Sensory Organization Test, Dynamic Posturography, SOT, Home Based Training.
Abstrakt:
Abstrakt Název VLIV SENSOMOTORICKÉHO TRÉNINKU NA ROVNOVÁHU U ZDRAVÝCH DOSPĚLÝCH SUBJEKTŮ V KRÁTKODOBÉM TERAPEUTICKÉM PLÁNU Cíl Cílem naší pilotní studie bylo zhodnotit vliv krátkodobého domácího senzomotorického tréninkového programu (šest týdnů) zdravých dospělých osob na dynamickou posturální stabilitu. K vyhodnocení účinku jsme použili SOT na začátku a na konci tréninkového programu. Metodologie Celkový počet účastníků tohoto experimentu byl 10 zdravých studentů, z toho počet mužů byl 8 a počet žen 2. Všichni byli ve věku mezi 23 a 40 lety (průměr 29,5 a ± S.D = 5,1 roku). Senzorický organizační test byl proveden pomocí dynamického posturografického SMART Balance Master System (NeuroCom), a to před začátkem a po ukončení domácího senzomotorického tréninkového programu. Byla vyhodnocena somatosenzorická (SOM), vizuální (VIS), vestibulární (VEST), preferenční (PREF) a kompozitní rovnovážná výsledková měření testu senzorické organizace. Výsledek Visuální složka (VIS) a vestibulární složka (VEST) senzorického systému (VIS) byla statisticky signifikantně zlepšena po ukončení domácího tréninkového programu. U ostatních sledovaných parametrů jsme nenalezli žádné statisticky významné změny. Závěr Podle našich zjištění má krátkodobý domácí senzomotorický tréninkový program pozitivní účinek, pokud jde o zlepšení celkové dynamické rovnováhy u zdravých dospělých osob. Klíčová slova Dynamická rovnováha, sensomotorický trénink, balanční trénink, posturální stabilita, senzorický organizační test, dynamická posturografie, SOT, domácí trénink.
Abstract v angličtině:
Abstract Goal The goal of our pilot study was to evaluate the effect of short-term home based sensomotoric Training program (six weeks) in healthy adults on dynamic postural stability. We used the SOT at baseline and post the training program to evaluate the effect. Methodology The number of participants in this experiment was 10 healthy students, the number of males was 8 and 2 females, they were all between the age of 23 and 40 (mean 29.5 and ± S.D = 5.1 years). The sensory organization test was conducted at baseline and post the home based sensomotoric training program by using the dynamic posturography SMART Balance Master System (NeuroCom). The somatosensory (SOM), visual (VIS), vestibular (VEST), preference (PREF) and composite equilibrium outcome measures of the sensory organization test were evaluated. Results The VIS sensory system has significantly improved also the VEST sensory system with p-value < 0.05. The SOM sensory system had no significant improvement also the PREF sensory system with p-value > 0.05, while the overall composite equilibrium had a significant improvement with p-value > 0.05. Conclusion According to our findings the short-term home based sensomotoric training program has a positive effect in terms of improving the overall dynamic balance in healthy adults. Keywords Dynamic Balance, Sensomotoric Training, Balance Training, Postural Stability, Sensory Organization Test, Dynamic Posturography, SOT, Home Based Training.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Osama Hamed A Aljeheny 2.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Osama Hamed A Aljeheny 116 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Osama Hamed A Aljeheny 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. David Pánek, Ph.D. 156 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 448 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 154 kB