velikost textu

Zámecká pevnost Floriána Gryspeka z Griesbachu v Kaceřově

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zámecká pevnost Floriána Gryspeka z Griesbachu v Kaceřově
Název v angličtině:
The Castle Fortress of Florian Gryspek of Griesbach in Kaceřov
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Urbanová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Miroslav Šmied
Id práce:
202062
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (MU)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Florián Gryspek z Griesbachu, zámke Kaceřov, fortifikace, renesanční architektura
Klíčová slova v angličtině:
Florian Gryspek of Griesbach; castle Kaceřov; fortification; renaissance architecture
Abstrakt:
Zámecká pevnost Floriána Gryspeka z Griesbachu v Kaceřově Práce je zaměřena na opevnění renesančního zámku a na zařazení fortifikace do kulturně historického kontextu. Tematicky navazuje na autorčinu předchozí práci, zaměřenou na architekturu a historii Kaceřova. Na základě ikonografické dokumentace byla popsána bastionová fortifikace reprezentačního sídla královského sekretáře. Samostatná část práce byla zaměřena na dnešní podobu opevnění. Byly shrnuty možné důvody, které vedly Floriána Griespeka k rozhodnutí investovat do rozsáhlé obrany sídla. Autorka propojila modernizaci opevnění v Evropě v první polovině 16. století s tureckými nájezdy. Po shrnutí literatury byl zrekapitulován historický vývoj bastionového opevnění v Itálii a pozornost byla soustředěna na transformaci jednotlivých prvků do střední Evropy. Pozornost byla věnována vojenským architektům a jejich literární činnosti. V rámci traktátové literatury byl kladen důraz na fortifikační předlohy Sebastiana Serlia a Francesca di Giorgia, který vydal Trattato di architettura civile e militare již po roce 1482. Novinky v pevnostním stavitelství se objevily na konci pozdní gotiky a touha po inovacích byla umocněna technologickým vývojem dělostřelecké techniky. Modernizace opevnění a stavba nových pevností začala zejména po francouzské válečné výpravě do Itálie, kde si Karel VIII. nárokoval dědičná práva. V Čechách to byla doba po husitských válkách. Autorka se zajímala o tureckou kulturu, hlavně o zdroje poznání a šíření informací v renesanční Evropě. Této problematice byla věnována kapitola Poznávání osmanského světa. Na cestopisnou a humanistickou literaturu navázala představením humanistů, se kterými se stýkal F. Griespek. Studium opevnění zámku plynule navazuje na otázky týkající se autorství Kaceřova. Významná role byla připsána ojedinělé fortifikaci a problematika autorství byla řešena v jiných souvislostech než v autorčině předchozí práci. Jedním z cílů této práce byl i pokus o identifikaci osob zobrazených v medailonech v patře jihovýchodního rizalitu. Zobrazený muž v turbanu umožňuje rozvinout teorii o liberálním smýšlení F. Griespeka. Možné zobrazení architekta s uhelníkem a vojenskou přilbou připívá teorii, že architektem projektu byl zkušený vojenský inženýr. Tuto myšlenku pisatelka rozvíjí v kapitole Architekt Kaceřova – Johann Tscherte. Stručně byly zmíněny další opevněné stavby na českém území. Opevnění soukromého sídla bylo následováno až stavbou Bučovic na Moravě. Práce je doplněna o stavby, jejichž opevnění sloužilo spíše k dekoraci a jeho cílem bylo zvýšit celkový reprezentační dojem. Příkladem může být letohrádek Hvězda v Praze-Liboci či jihočeský zámek Kratochvíle.
Abstract v angličtině:
The Castle Fortress of Florian Gryspek of Griesbach in Kaceřov The thesis is focused on the fortification of the Renaissance chateau and its inclusion into the cultural and historical context. The theme is follow up of author’s previous thesis which was focus on the architecture and history of Kaceřov. It was described the bastion fortification based on the iconographic documentation. A separate part of the thesis was focused on present form fortifications. There were summarized the possible reasons why Florian Griespek invested into the extensive defense of the representative residence. The author linked the modernization of fortifications in middle Europe with Turkish raids (first half of the 16th century). The author is trying to do fully recapitulation of the historical development of the bastion fortification in Italy and the gradual transformation of individual component into Central Europe after summarizing the literature. It was paid attention to military architects and their literary activity. Based on the Renaissance literature the author focused on the fortifications of Sebastiano Serlio and Francesco di Giorgio, who published the Trattato di architettura civile e militare (after 1482). There were new developments in fortress construction at the end of the late Gothic. The desire for innovation was intensify thanks to the technological development of artillery techniques. The modernization of the fortifications and the construction of new fortifications began especially after the French war campaign to Italy, where Charles VIII. claimed inheritance rights. In Bohemia we can see this trend after the Hussite wars. The author was interested about Turkish culture, mainly about the sources of knowledge and dissemination of information in Renaissance Europe. The chapter Poznávání osmanského světa was devoted to this problems. At the end of the chapter about travel and humanist literature the author continued with the part about the humanists who were in contact with F. Griespek. The question of authorship has not yet been resolved but the fortification shows a new direction of search. The author is trying to put the architecture in another light. The problems of authorship was dealt with different contexts than in the author's Bachelor work. One of the aims of this thesis was also a try to identify the persons in medallions in the Knight's Hall. A man with the turban allows to develop the theory of F. Griespek and his liberal thinking. A possible portrait of an architect with a ruler and a military helmet allows the author to develop a theory that the architect of Kaceřov an be a military engineer. This idea is developed by the writer in the chapter Architekt Kaceřova – Johann Tscherte. It was mention the other fortified castles in Bohemia. The fortification of the private building we can found in Bučovice in Moravia. The thesis is complemented by buildings whose fortification was built to decorate. The purpose of this fortification was to impress. These buildings include Villa Hvězda or Kratochvíle Chateau in the South of Bohemia.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Urbanová 5.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Urbanová 147 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Urbanová 147 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. 266 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Miroslav Šmied 1.36 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 152 kB