velikost textu

Individuální plánování z pohledu klientek azylového Domu NADĚJE Praha - Vršovice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Individuální plánování z pohledu klientek azylového Domu NADĚJE Praha - Vršovice
Název v angličtině:
Individual Planning from the Client's Point of View of the Shelter House NADĚJE Praha - Vršovice
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jana Žalmanová
Vedoucí:
Mgr. Ivana Čihánková
Oponent:
Mgr. Tereza Najbrtová
Id práce:
202058
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Lidé bez přístřeší, individuální plánování, sociální služba, azylový dům
Klíčová slova v angličtině:
Homeless people, individual planning, social service, shelter house
Abstrakt:
Tato bakalářská práce s názvem „Individuální plánování z pohledu klientek azylového Domu NADĚJE Praha – Vršovice“ se zabývá klientkami, které jsou v azylovém Domě NADĚJE Praha – Vršovice ubytované, a které v rámci svého pobytu zde participují na tvorbě individuálních plánů. Cílem této bakalářské práce je zjistit názory klientek azylového Domu NADĚJE Praha – Vršovice na přínos individuálního plánování pro tyto klientky v rámci služby sociální prevence poskytované v tomto azylovém domě, jak konkrétně jim dosavadní individuální plánování v této sociální službě vyhovuje, jak ho obecně vnímají a jak by ho eventuálně chtěly změnit. Práce je rozdělena do dvou částí, kdy první, teoretická část, je věnována obecné terminologii a popisu služby sociální prevence. Zmiňuje Standardy kvality sociálních služeb, zejména standard č. 5 „Individuální plánování“, charakteristiku cílové skupiny a představuje spolek NADĚJE a jím zřizovaný konkrétní azylový Dům NADĚJE Praha – Vršovice. Druhá praktická část je věnována výzkumnému šetření a jeho výsledkům. Jako výzkumnou metodu jsem zvolila polostrukturovaný rozhovor. Rozhovory jsou vedené s celkem pěti klientkami, které v Domě NADĚJE Praha – Vršovice bydlí nebo bydlely. Tyto rozhovory jsou zde zpracovány a vyhodnoceny.
Abstract v angličtině:
The bachelor thesis called "Individual Planning from the Client´s Point of View of the Shelter House NADĚJE Praha - Vršovice" deals with clients who are accommodated in the Shelter House NADĚJE Praha - Vršovice and who, during their stay here, participate in the forming of their individual plans. The aim of this bachelor thesis is to learn the opinions of the clients of the House NADĚJE in Praha - Vršovice on the benefits of the individual planning within the framework of the social prevention service provided in this shelter house, and to discuss other questions concerning the process of individual planning and its possible changes. The thesis is divided into two parts. The first, theoretical, part deals with the general terminology and the description of the social prevention services. It also describes the Standards of Quality of Social Services, especially Standard No. 5 "Individual Planning", the characteristics of the target group, and the NADĚJE Association and the specific features of the social work at the Shelter House NADĚJE in Praha - Vršovice. The other part which contains the results of the qualitative research based on the semi- structured interviews made with five clients who has lived or still live in the Shelter House. The discussion of the obtained data and the findings resulting from the research form the last part of the thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Žalmanová 1.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Žalmanová 346 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Žalmanová 172 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ivana Čihánková 291 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tereza Najbrtová 263 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Petr Gallus, Ph.D. 152 kB