velikost textu

Translation and stylistic analysis of a passage from Stargate Atlantis: The Lost, a novel by Jo Graham and Amy Griswold

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Translation and stylistic analysis of a passage from Stargate Atlantis: The Lost, a novel by Jo Graham and Amy Griswold
Název v češtině:
Překlad a stylistická analýza úryvku z knihy Stargate Atlantis: The Lost od Jo Graham a Amy Griswold
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Martin Boško
Vedoucí:
Mgr. Jakub Ženíšek
Oponent:
doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc.
Id práce:
202057
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání (B AJ-M)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Překlad, Stargate Atlantis: The Lost, science-fiction, stylistická analýza, Graham, Griswold
Klíčová slova v angličtině:
Translation, Stargate Atlantis: The Lost, science-fiction, stylistic analysis, Graham, Griswold
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá literárním překladem části knihy Stargate Atlantis: The Lost (2011) z anglického jazyka do českého. Skládá se celkem ze tří částí – úvodu, praktické části a teoretické části. V první části se kromě úvodu nachází krátká pasáž, která čtenáře uvede do série Stargate, která předcházela této knize. Tato pasáž rovněž přibližuje sérii Legacy, která vznikla po skončení původní série díky práci některých fanoušků a je jejím neoficiálním pokračováním, konkrétně pak knihu Stargate Atlantis: Homecoming (2011), která je první knihou v této sérii a jejíž děj je přímo předcházející dílu, o němž je tato práce. Praktická část obsahuje zrcadlový překlad prvních třech kapitol knihy vypracovaný autorem této práce. Teoretická část této práce se blíže zaměřuje na některé aspekty překladu a odůvodňuje to, proč je překlad z praktické části vyhotovený daným způsobem. Kromě vysvětlení principu kontinuity vzhledem k existujícím předchozím překladům jiných částí této série, který byl hlavním motivátorem vzniklého překladu, jsou důvody v této části rovněž podloženy odbornou literaturou a v některých případech je rovněž termín vysvětlen z hlediska jeho historie v sérii. Výsledkem této práce je tedy pokus o překlad autentické části literárního díla z anglického jazyka do českého a rozbor vzniklého překladu se zaměřením na vysvětlení některých jevů, které vznikly rozdíly mezi oběma jazyky, a také pojednáním o návaznosti překladu k těm, které předcházeli jiným částem této série.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This Bachelor thesis deals with the literary translation of a part of a book called Stargate Atlantis: The Lost (2011) from English to Czech. It consists of three parts – the introduction, the practical part, and the theoretical part. Besides the introduction, there is a short passage in the first part that briefly synopsizes those of the Stargate series which preceded the book. This passage also familiarizes the reader with the Legacy series which was created after the end of the original series thanks to the work of some of its fans and is its unofficial continuation, mainly the Stargate Atlantis: Homecoming (2011) book, which is the immediate prequel of the book analyzed by this BA thesis. The practical part contains a mirror translation of the first three chapters created by the author of this thesis. The theoretical part of this work explores certain aspects of the translation and explains why the translation in the practical part is created the way it is. In addition to the explanation of the continuity principle regarding previous translations of the other parts of this series, which was the main motivation and a major influence on the way the translation was created, this part also lists the books of translation and linguistic theory which significantly contributed towards its scholarly merit. In some cases, some expressions are also explained with regard to its previous appearances in the history of the series. The result of this work is, therefore, an attempt to translate an authentic part of a literary work from English to Czech and the analysis of the translation focused on explanation of certain phenomena which appeared as a result of the difference between both languages, and it also deals with the continuity of a translation in regard to the other works that preceded this series.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Martin Boško 784 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Martin Boško 115 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Martin Boško 115 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jakub Ženíšek 369 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc. 163 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jana Richterová, Ph.D. 152 kB