velikost textu

Práce s ilustrací v mateřské škole jako podpora porozumění předčítanému textu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Práce s ilustrací v mateřské škole jako podpora porozumění předčítanému textu
Název v angličtině:
Working with illustration in kindergarten as a support of reading comprehension
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kristýna Richterová
Vedoucí:
PhDr. Veronika Laufková
Oponent:
Mgr. Eva Rybárová
Id práce:
202033
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Pedagogika předškolního věku (N PPP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ilustrace, porozumění textu, vizuální gramotnost, literatura pro děti předškolního věku, práce s ilustrací v mateřské škole, metody práce s knihou v mateřské škole, ustálené prvky, klíčové obrázky, předvídání, čtenářské strategie
Klíčová slova v angličtině:
illustration, reading comprehension, visual literacy, preschool children literature, work with illustration in kindergarten, work with books in kindergarten, craft and structure, key pictures, predicting, reading strategies
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá tématem práce s ilustrací v mateřské škole jako podporou porozumění předčítanému textu. Cílem je navrhnout a ověřit metody práce s ilustrací v mateřské škole, které podporují u dětí předškolního věku porozumění předčítanému textu. V teoretické části práce se věnuji ilustraci, vizuální gramotnosti, metodě práce s knihou, porozumění textu (předčítanému) a charakteristice dětí předškolního věku s ohledem na téma práce. Tyto znalosti následně využívám v praktické části. V praktické části navrhuji a ověřuji metody práce s ilustrací v mateřské škole, které by měly podporovat u dětí předškolního věku porozumění předčítanému textu. Práce je zaměřena na kvalitativní výzkum, při kterém jsem porovnávala rozdíly mezi výzkumným a experimentálním vzorkem. Nejprve jsem testovala úroveň dovednosti všech dvaceti dětí při práci s ilustrací a porozumění čtenému textu (výzkumný i experimentální vzorek). Poté jsem zpracovala sedm příprav, kde jsem se zaměřila na rozvoj čtenářských strategií a podporovala u dětí porozumění předčítanému textu na základě vybraných očekávaných výstupů dle RVP PV. Avšak této podpory se zúčastnila pouze skupina 12 dětí z oddělení Berušek (výzkumný vzorek). Následně jsem znovu testovala všech dvacet dětí a zaznamenávala si jejich případné pokroky a rozdíly mezi experimentálním a výzkumným vzorkem. Při sběru dat jsem využila metodu pozorování a metodu rozhovoru. Výrazně se zlepšil výzkumný vzorek, zejména v dovednosti vymyslet vhodný konec příběhu, zachytit hlavní myšlenku a uplatnit svou fantazii v převyprávění dle obrazového materiálu. V obou vzorcích se ukázalo, že zachycení hlavní myšlenky příběhu, popis situace dle obrázku a řešení úkolů a situací jsou očekávané výstupy, kde je třeba věnovat dětem z obou skupin zvláštní pozornost a pomoci dalšími aktivitami zaměřenými na rozvoj čtenářské pregramotnosti (např. schopnost dekódování) a rozvoj slovní zásoby. KLÍČOVÁ SLOVA ilustrace, porozumění textu, vizuální gramotnost, literatura pro děti předškolního věku, práce s ilustrací v mateřské škole, práce s knihou v mateřské škole, ustálené prvky, klíčové obrázky, předvídání, čtenářské strategie
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis deals with the topic of work with illustration in kindergarten as support to understanding a text that is read aloud. The aim is to design and verify methods of working with illustrations in kindergarten that support the understanding of a text that is read aloud to preschool children. In the theoretical part of the thesis, I deal with illustration, visual literacy, method of working with a book, understanding a text (read aloud) and the characteristics of preschool children with regard to the topic of the thesis. Subsequently, I apply this knowledge in the practical implementations. In the practical part, I propose and verify methods of working with illustration in kindergarten which should support the understanding of a text that is read aloud to preschool children. The thesis is focused on qualitative research in which I compared differences between research and experimental group sample. First, I tested the level of skill of all twenty children when working with illustrations and understanding of a text read aloud (both research and experimental group samples). Then I put together seven preparations where I focused on the development of reading strategies and I supported the children in the understanding of the text read aloud on the basis of selected expected outcomes according to the Frame educational program for pre-school education. However, only a group of 12 children from the Ladybird department (research group sample) participated in this support. Subsequently, I again tested all twenty children and recorded their possible improvements and differences between the experimental and research group sample. The observation method and the interview method were used to collect the data. The research group sample improved significantly, especially the ability to devise a suitable ending to a story, capture the main idea and apply their imagination in retelling the story according to the picture material. Both group samples showed that capturing the main idea of the story, describing the situation according to the picture and solving tasks and situations are expected outcomes, where it is needed to pay special attention to the children from both groups and help them with other activities aimed at developing reading literacy (for example decoding ability) and vocabulary development. KEYWORDS illustration, text comprehension, visual literacy, literature for preschool children, working with illustration in kindergarten, working with a book in kindergarten, stable elements, key images, anticipation, reading strategies
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristýna Richterová 6.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristýna Richterová 183 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristýna Richterová 177 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Veronika Laufková 270 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Eva Rybárová 300 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 154 kB