velikost textu

Příprava a charakterizace bimetalických katalyzátorů na bázi platiny pro palivové články

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příprava a charakterizace bimetalických katalyzátorů na bázi platiny pro palivové články
Název v angličtině:
Preparation and characterization of platinum-based bimetallic catalysts for fuel cells
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lukáš Supik
Vedoucí:
Mgr. Ivan Khalakhan, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Peter Kúš, Ph.D.
Id práce:
202025
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Obecná fyzika (FOF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
25. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Palivový článek s polymerní membránou – PEMFC, bimetalický katalyzátor na bázi platiny a niklu, aktivita a specifická aktivita palivového článku
Klíčová slova v angličtině:
Proton-exchange membrane fuel cell – PEMFC, bimetallic catalyst based on platinum and nickel, activity and specific activity of a fuel cell
Abstrakt:
Abstrakt Hlavním zdrojem energie ve světě představují neobnovitelné zdroje. Jejich zásoby se odhadují na několik desítek let a je nezbytné je nahradit alternativními zdroji. Palivové články patří mezi nejslibnější alternativní zdroje čisté energie, protože se v nich přeměňuje chemická energie vodíku na elektrickou energii a produktem je čistá voda. Palivových článků existuje celá řada a významné místo mezi nimi zaujímají články s polymerní membránou, jelikož jsou vhodné pro mobilní aplikace. Jedním z hlavních problémů palivových článků je však jejich cena. Chemickou reakci v palivovém článku umožňuje platinový katalyzátor a nezbytnost použití platiny zvyšuje jeho cenu. Zatím jednou z nejlepších strategií překonání tohoto omezení je dopování platiny jinými kovy. Bimetalické slitiny platiny zvětšují aktivitu a současně snižují cenu katalyzátoru. Tato práce se zabývá zkoumáním katalyzátoru pro palivový článek vyrobeného ze slitiny platiny a niklu. Katalyzátor se připravil metodou magnetronového naprašování a poté byly měřeny jeho další vlastnosti v závislosti na množství platiny a niklu. Cílem práce je sledovat souvislosti mezi složením a aktivitou bimetalických vrstev. 1
Abstract v angličtině:
Abstract The main sources of energy in the world are unrenewable sources. However, its reserves should last for next few tens of years and it is necessary to substitute them with alternative sources. Fuel cells are one of the most promising alternative sources of clean energy because they convert the chemical energy of hydrogen into electrical energy with the only byproduct pure water. There exist a wide range of fuel cells and the most important type is the fuel cell with a polymer membrane because it is suitable for mobile applications. One of the main problems of fuel cells is their price. Platinum catalyst enables chemical reactions and the necessity of platinum rises its price. Nowadays, the most promising strategy for overcoming this obstacle is doping platinum with other metals. Bimetallic platinum alloys increase the catalyst´s activity and simultaneously decrease its price. This thesis is focused on investigation of catalyst for fuel cell made of platinum- nickel alloy. The catalyst was prepared by magnetron sputtering technique and then its other properties were measured with respect to the amount of platinum and nickel. The goal of this thesis is to study the link between chemical composition and activity of bimetallic layers. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lukáš Supik 3.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lukáš Supik 121 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lukáš Supik 117 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ivan Khalakhan, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Peter Kúš, Ph.D. 221 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. 152 kB