text size

Lingvistická analýza historického textu Augustina Mitise Kázání o povětří

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Lingvistická analýza historického textu Augustina Mitise Kázání o povětří
Titile (in english):
Linguistic analysis of historical text by Augustin Mitis Kázání o povětří
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Hana Voráčková
Supervisor:
doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Olga Palkosková, Ph.D.
Thesis Id:
202012
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Study programm:
Teacher Training for Secondary Schools (N7504)
Study branch:
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Czech Language — Foundations of Humanities (N ČJ-ZSV)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
04/06/2020
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Augustin Mitis, Kázání o povětří, 17. století, jazykový rozbor, pravopis, hláskosloví, tvarosloví, skladba, slovotvorba, transliterace
Keywords:
Augustin Mitis, Kázání o povětří, 17th century, linguistic analysis, orthography, phonology, morphology, syntax, word formation, transliteration
Abstract (in czech):
Předmětem práce Lingvistická analýza historického textu Augustina Mitise Kázání o povětří je jazykový rozbor tisku Kázanj O Powětřj, který pochází z roku 1620 a jehož autorem je utrakvistický kněz Augustin Mitis. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsán pravopis a jazyk doby humanismu. V teoretické části jsou představeny výsledky analýzy jazykových rovin: ortografické, fonetické, morfologické, lexikální a syntaktické. Při tvorbě práce byla využita kvalitativní analýza textu, která je doplněna kvantitativní analýzou. Pro potřeby práce byla vytvořena transliterace celé památky, která je přiložena jako příloha práce. Jako doplňkový výzkum byly analyzovány dvě stránky tisku Wýklad Modlitby Boží, který pochází ze stejné tiskárny jako zkoumaný tisk. V kapitole o pravopisu je popsán použitý bratrský pravopis. Větší odchylky od tohoto úzu nalezneme jen u tisku dvojího l, záznamu hlásky j a označování kvantity. Analýza hláskových změn ukázala, že sledované změny se v tisku projevují velmi málo. Kapitola o tvarosloví se zabývá zastoupením jednotlivých slovních druhů a gramatickými kategoriemi jmen a sloves. V kapitole o slovotvorbě jsou popsány způsoby tvoření slov. Syntaktická analýza se zaměřila jak na analýzu souřadného a podřadného souvětí, tak i na analýzu větných členů. Analýza jazykových rovin ukázala, že jazyk památky odpovídá stavu humanistické češtiny počátku 17. století.
Abstract:
The topic of thesis Linguistic Analysis of Historical Text by Augustin Mitis Kázání o povětří is the linguistic analysis of historical text Kázanj O Powětřj, which comes from the year 1620 and his author was Augustin Mitis. Text is divided into two parts – theoretical and practical. In the theoretical part the orthography and language of humanistic era is described. Practical section is bringing results of analysis of linguistic layers: orthography, phonetics, morphology, word formation and syntax. During the creation of the thesis is used the qualitative textual analysis, which is supplemented by the quantitative statistical analysis. The supplement of this thesis contains additional research, which contains analysis of two pages of print Wýklad Modlitby Boží, which comes from the same printing house as analyzed text. In the chapter about orthography the way of print is described. In this print was used the Brethren՚s orthography. Analysis of phonetic changes shows that they are not common. The chapter about morphology is focusing on representation of word classes and grammatical categories of nouns and verbs. In the chapter about word formation the methods of word formation are described. The syntactic analysis is focused on the complex and compound sentences and the grammatical constituents. Analysis of all linguistic layer show that the language of this print corresponds to the state of czech language of humanistic era from the beginning of 17th century.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Hana Voráčková 1.33 MB
Download Abstract in czech Bc. Hana Voráčková 101 kB
Download Abstract in english Bc. Hana Voráčková 103 kB
Download Supervisor's review doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. 294 kB
Download Opponent's review PhDr. Olga Palkosková, Ph.D. 162 kB
Download Defence's report PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. 156 kB