velikost textu

Lingvistická analýza historického textu Augustina Mitise Kázání o povětří

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Lingvistická analýza historického textu Augustina Mitise Kázání o povětří
Název v angličtině:
Linguistic analysis of historical text by Augustin Mitis Kázání o povětří
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Hana Voráčková
Vedoucí:
doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Olga Palkosková, Ph.D.
Id práce:
202012
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — základy společenských věd (N ČJ-ZSV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Augustin Mitis, Kázání o povětří, 17. století, jazykový rozbor, pravopis, hláskosloví, tvarosloví, skladba, slovotvorba, transliterace
Klíčová slova v angličtině:
Augustin Mitis, Kázání o povětří, 17th century, linguistic analysis, orthography, phonology, morphology, syntax, word formation, transliteration
Abstrakt:
Předmětem práce Lingvistická analýza historického textu Augustina Mitise Kázání o povětří je jazykový rozbor tisku Kázanj O Powětřj, který pochází z roku 1620 a jehož autorem je utrakvistický kněz Augustin Mitis. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsán pravopis a jazyk doby humanismu. V teoretické části jsou představeny výsledky analýzy jazykových rovin: ortografické, fonetické, morfologické, lexikální a syntaktické. Při tvorbě práce byla využita kvalitativní analýza textu, která je doplněna kvantitativní analýzou. Pro potřeby práce byla vytvořena transliterace celé památky, která je přiložena jako příloha práce. Jako doplňkový výzkum byly analyzovány dvě stránky tisku Wýklad Modlitby Boží, který pochází ze stejné tiskárny jako zkoumaný tisk. V kapitole o pravopisu je popsán použitý bratrský pravopis. Větší odchylky od tohoto úzu nalezneme jen u tisku dvojího l, záznamu hlásky j a označování kvantity. Analýza hláskových změn ukázala, že sledované změny se v tisku projevují velmi málo. Kapitola o tvarosloví se zabývá zastoupením jednotlivých slovních druhů a gramatickými kategoriemi jmen a sloves. V kapitole o slovotvorbě jsou popsány způsoby tvoření slov. Syntaktická analýza se zaměřila jak na analýzu souřadného a podřadného souvětí, tak i na analýzu větných členů. Analýza jazykových rovin ukázala, že jazyk památky odpovídá stavu humanistické češtiny počátku 17. století.
Abstract v angličtině:
The topic of thesis Linguistic Analysis of Historical Text by Augustin Mitis Kázání o povětří is the linguistic analysis of historical text Kázanj O Powětřj, which comes from the year 1620 and his author was Augustin Mitis. Text is divided into two parts – theoretical and practical. In the theoretical part the orthography and language of humanistic era is described. Practical section is bringing results of analysis of linguistic layers: orthography, phonetics, morphology, word formation and syntax. During the creation of the thesis is used the qualitative textual analysis, which is supplemented by the quantitative statistical analysis. The supplement of this thesis contains additional research, which contains analysis of two pages of print Wýklad Modlitby Boží, which comes from the same printing house as analyzed text. In the chapter about orthography the way of print is described. In this print was used the Brethren՚s orthography. Analysis of phonetic changes shows that they are not common. The chapter about morphology is focusing on representation of word classes and grammatical categories of nouns and verbs. In the chapter about word formation the methods of word formation are described. The syntactic analysis is focused on the complex and compound sentences and the grammatical constituents. Analysis of all linguistic layer show that the language of this print corresponds to the state of czech language of humanistic era from the beginning of 17th century.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Voráčková 1.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hana Voráčková 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hana Voráčková 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. 294 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Olga Palkosková, Ph.D. 162 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. 156 kB