velikost textu

K. I. Dientzenhofer ve službách Tovaryšstva Ježíšova

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
K. I. Dientzenhofer ve službách Tovaryšstva Ježíšova
Název v angličtině:
K. I. Dientzenhofer at the service of the Society of Jesus
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Mariana Kučerová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Petra Oulíková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ing. Daniela Štěrbová
Id práce:
202005
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (MU)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kostel sv. Františka Xaverského, kostel sv. Klimenta, kostel sv. Mikuláše, kostel sv. Bartoloměje, Praha, Opařany, Odolena Voda, Svatá Hora, K. I. Dientzenhofer, jezuité, barokní architektura
Klíčová slova v angličtině:
The Church of St. Francis Xavier, the Church of St. Clement, the Church of St. Nicholas, the Church of St. Bartholomew, Prague, Opařany, Odolena Voda, Holy Mountain, K. I. Dientzenhofer, Jesuits, Baroque architecture
Abstrakt:
K. I. Dientzenhofer ve službách Tovaryšstva Ježíšova Anotace Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat nejen známé jezuitské sakrální stavby vzniklé v Českém království z rukou Kiliána Ignáce Dientzenhofera, ale také některé menší fundace nebo dnes již zaniklé stavby. V první řadě to jsou venkovské rezidence v Liběšicích a dostavba v Tuchoměřicích nebo v roce 1930 zbořený dispensář na Smíchově. Dále také svatohorské schody, které byly realizovány podle Dientzenhoferova návrhu jen částečně. Opomenuty nejsou ani stavební počiny, u kterých není architektovo autorství prokázané, mezi něž se řadí například dvojice kaplí nedaleko Prahy – kaple sv. Archanděla Michaela v Kozinci a kaple sv. Kříže ve Středoklukách. Nezanedbatelnou částí je taktéž snaha o zařazení těchto staveb do kontextu díla mladšího z Dientzenhoferů a přiblížení vnímání jejich zadavatelů včetně vymezení typologie řádové architektury v rámci funkce. Klíčová slova kostel sv. Františka Xaverského, kostel sv. Klimenta, kostel sv. Mikuláše, kostel sv. Bartoloměje, Praha, Opařany, Odolena Voda, Malá Strana, Tuchoměřice, Liběšice, radikální baroko, K. I. Dientzenhofer, jezuiti, architektura, venkovské rezidence, kaple
Abstract v angličtině:
K. I. Dientzenhofer in the service of Society of Jesus Abstract The Diploma Thesis aims to map the famous Jesuit religious buildings arising in the Czech kingdom by the hands of Kilian Ignac Dientzenhofer, as well as some smaller foundations or now-defunct constructions. Firstly it is the rural residences in Liběšice and the completion of the construction in Tuchoměřice or the dispensary in Smíchov, which has been demolished in 1930. Furthermore, the Holy Mountain Steps, which were only partially implemented according to the Dientzenhofer proposal. The Thesis also includes constructions where the architect's authorship is not proven, such as the Chapel of Sts. Archangel Michael in Kozinec and Chapel of Sts. Cross in Středokluky. An important part is also the effort to put these buildings into the context of the work of the younger Dientzenhofer and to get a closer look at the perception of their clients, including the typology of the architectural order within the function. Keywords The Church of St. Francis Xavier, the Church of St. Clement, the Church of St. Nicholas, the Church of St. Bartholomew, Prague, Opařany, Odolena Voda, Lesser Town, Tuchoměřice, Liběšice, radical Baroque, K. I. Dientzenhofer, Jesuits, architecture, rural residences, chapel
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Mariana Kučerová 12.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Mariana Kučerová 99 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Mariana Kučerová 119 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Petra Oulíková, Ph.D. 277 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ing. Daniela Štěrbová 51 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 154 kB