velikost textu

Formativní hodnocení ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Formativní hodnocení ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
Název v angličtině:
Formative Assessment in the Educational Area Man and His World
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Mücková
Vedoucí:
PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.
Id práce:
201991
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Formativní hodnocení, sumativní hodnocení, Člověk a jeho svět, postoje žáků k prvouce, prvouka
Klíčová slova v angličtině:
Formative assessment, summative assessment, Man and His World, pupils‘ attitudes towards social studies, social studies
Abstrakt:
ABSTRAKT Předkládaná diplomová práce se zabývá využitím formativního hodnocení ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, jejíž výstup nabízí možné řešení nedostatků v dané oblasti, které negativně ovlivňují žákovské postoje k předmětům této oblasti. Teoretická část předkládá poznatky ohledně hodnocení v obecné rovině, konkrétně jeho vymezení, představení funkcí, typů a forem hodnocení. Zdůrazňuje také vztah mezi cíli a hodnocením, který se projeví jako stěžejní v diskutované vzdělávací oblasti. Dále se zabývá specifiky této vzdělávací oblasti v souvislosti s vlivem na žákovské postoje. Poznatky ohledně formativního hodnocení se zaměřují na vymezení pojmu, analýzu výhod a způsoby implementace do výuky. Empirická část vychází z poznatků z teoretické části a je prováděna smíšeným výzkumným designem. Pro provedení výzkumného šetření jsou využity výzkumné metody dotazník, interview a pozorování. Cílem výzkumu je zjistit, zdali žáci hodnoceni formativně mají k prvouce pozitivnější postoj než žáci, kteří jsou hodnoceni pouze sumativně. Stanovená hypotéza předpokládá, že formativně hodnocení žáci mají lepší postoj k prvouce. Tento předpoklad nebyl potvrzen. Ve výzkumu se objevily limity v podobě intervenujících proměnných, které výsledky částečně zkreslují. I přes tyto limitující okolnosti přináší výzkum hlubší poznání formativního hodnocení a výuky prvouky.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The presented diploma thesis deals with the use of formative assessment in the educational area Man and His World. Its outcome offers a possible way of solving the shortcomings of the area in question which negatively affects pupils’ attitudes towards the school subjects of this educational area. The theoretical part presents findings about the assessment in general, namely its definition, presentation of functions, types and forms of assessment. It also emphasizes the relationship between the objectives and assessment which will be a pivotal one in the educational area in question. It also discusses the specifics of this educational area in relation to the impact on pupils’ attitudes. Findings about formative assessment are focused on the definition, analysis of advantages and methods of implementation into teaching. The empirical part is based on the findings from the theoretical part and is carried out by a mixed research design. Questionnaire, interview and observation was used as methods to conduct the research. The aim was to find out whether the pupils who are assessed formatively have a more positive attitude than the pupils, who are assessed only summatively. The established hypothesis assumes that the pupils who are assessed formatively would have a better attitude towards the subject, but it was not confirmed. In the research, limits in the form of intervening variables, which partly distort the result, occurred. Despite these limiting factors, the research brought more profound insight into formative assessment and social studies education.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Mücková 1.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Mücková 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Mücková 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jana Stará, Ph.D. 649 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D. 739 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Helena Hejlová, Ph.D. 152 kB