velikost textu

Dopady používání multimediálních technologií na vybrané aspekty partnerských vztahů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dopady používání multimediálních technologií na vybrané aspekty partnerských vztahů
Název v angličtině:
Effects of Using Multimedia Technologies on Selected Aspects of Romantic Relationships
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Eva Kulhánková
Vedoucí:
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
Oponent:
Mgr. Mojmír Sedláček
Id práce:
201943
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Multimediální technologie|partnerské vztahy|spokojenost ve vztahu|důvěra|mediovaná komunikace|trávení společného času
Klíčová slova v angličtině:
Multimedia technologies|romantic relationships|relationship satisfaction|trust|mediated communication|partner‘s leisure time
Abstrakt:
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá mapováním působení multimediálních technologií (MMT) na vybrané složky partnerského vztahu. V teoretické části jsou popsány jednotlivé složky vztahu (spokojenost ve vztahu, důvěra, komunikace a volný čas) a jejich souvislosti s používáním jednotlivých médií partnery. K výzkumu byl zvolen smíšený design, přičemž v kvantitativní části byl použit vytvořený on-line dotazník, který vyplnilo 210 respondentů. V kvalitativní části byly vedeny polostrukturované rozhovory se třemi páry. Výstupem práce je popis frekvence a způsobů používání MMT, zmapování dopadů na vztah a celkové zhodnocení výhod a nevýhod používání MMT pro vztah. Výsledky ukázaly, že partneři používají MMT především ke kontaktu s druhým partnerem, a to hlavně k vyjadřování lásky. Nejčastěji používají ke kontaktu chat, dále pak telefonování a esemesky. Jako nevýhodu mediované komunikace partneři vnímají absenci neverbální komunikace a vznik nedorozumění. Pozitivní dopady na vztah má: častý kontakt s partnerem, používání MMT k vyjadřování lásky partnerovi, plná pozornost od partnera bez používání MMT, používání MMT ke společné činnosti s partnerem. Naopak jako negativní pro vztah se jeví: méně pozornosti v důsledku užívání MMT, používání MMT k řešení závažných témat, monitorování partnera, vyhýbání se konverzaci tváří v tvář v důsledku používání MMT, nadměrné používání MMT a nedostatečné sdílení ohledně individuálního používání MMT. Klíčová slova: Multimediální technologie, partnerské vztahy, spokojenost ve vztahu, důvěra, mediovaná komunikace, trávení společného času
Abstract v angličtině:
Abstract: This thesis focuses on mapping the action of the multimedia technologies (MMT) on selected aspects of the partner relationship. In the theoretical part the particular components of the relationship (relationship satisfaction, trust, communication and leisure time) and their association with the usage of particular media by partners are described. For the research the mixed methods design was chosen, while in the quantitative part online questionnaire was used, which was filled in by 210 respondents. In the qualitative part semi-structured interviews with three couples were made. The outcome of this thesis is a description of the frequency and ways of using MMT, mapping effects on the relationship and overall evaluation of advantages and disadvantages of using MMT for the relationship. The results showed that partners mainly use MMT to contact the other partner, mainly to express love. Mostly they use chat to contact each other, then phone calls and text messages. As a disadvantage of the mediated communication partners perceive the absence of nonverbal communication and presence of misunderstanding. To sum it up, the positive effects on the relationship are: frequent contact with partner, use of MMT to express love to partner, full attention from partner without use of MMT, use of MMT for spending time together. On the other hand, it seems to be negative for the relationship: less attention due to use of MMT, use of MMT to discuss serious topics, monitoring of partner, avoiding face to face conversation by use of MMT, excessive use of MMT and insufficient sharing regarding individual use of MMT. Keywords: Multimedia technologies, romantic relationships, relationship satisfaction, trust, mediated communication, partner‘s leisure time
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Kulhánková 2.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eva Kulhánková 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eva Kulhánková 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 275 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Mojmír Sedláček 121 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB