velikost textu

Vývoj středověkého osídlení Českobrodska do roku 1437

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj středověkého osídlení Českobrodska do roku 1437
Název v angličtině:
The Evolution of Medieval Settlements in the Region of Český Brod to the Year 1437
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. David Trojan
Vedoucí:
prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.
Oponent:
prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.
Id práce:
201942
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Historie (HS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
středověk|osídlení|kolonizace|německé právo|Českobrodsko|Český Brod|zázemí středověké Prahy|majetky pražského (arci)biskupství|pražští měšťané
Klíčová slova v angličtině:
Middle Ages|Settlements|Colonisation|Emphyteusis|The region of Český Brod|Town Český Brod|Economic background of Medieval Prague|Prague (arch)bishopric's properties|Burghers of Prague
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá dějinami středověkého osídlení specifického regionu Českobrodska, který leží na rozhraní několika specifických, zejména majetkových, zájmových sfér, což je také jeden z důvodů výběru a vytyčení právě tohoto celku. Ve čtyřech hlavních kapitolách nastiňuje vývojové trendy a tendence osídlení, formovaného především jen velmi obtížně zachytitelnou vnitřní kolonizací a následně procesem tzv. středověké proměny a rozvojem v průběhu 14. století, spjatým s hospodářskou a s tím spojenou mocenskou expanzí regionu a do regionu. Klíčová slova středověk – osídlení – kolonizace – německé právo – Českobrodsko – Český Brod – zázemí středověké Prahy – majetky pražského (arci)biskupství – pražští měšťané
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the history of medieval settlement of the specific region of Českobrodsko which lies on the interface of several specific, mainly estate, sectors of interest which is one of the reasons for the choosing and demarcation of the area. In four main chapters the thesis outlines developmental trends and tendencies of the settlement, formed mostly by a very difficult to capture internal colonisation and the consecutive process of so-called medieval transformation and expansion during the 14th century, connected to the expansion of power in this region and into this region. Key words Middle Ages – Settlements – Colonisation – Emphyteusis – The region of Český Brod – Town Český Brod – Economic background of Medieval Prague – Prague (arch)bishopric's properties – Burghers of Prague
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. David Trojan 1.24 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. David Trojan 1.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. David Trojan 107 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. David Trojan 105 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. 256 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. 330 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. 152 kB