velikost textu

Zavedené nepořádky. Československý fotbal a jeho fanoušci v letech pozdního státního socialismu.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zavedené nepořádky. Československý fotbal a jeho fanoušci v letech pozdního státního socialismu.
Název v angličtině:
Established disorder. Czechoslovak football and its fans during the years of late state socialism.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Pavel Kovařík
Vedoucí:
Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D.
Id práce:
201936
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie - české dějiny v evropském kontextu (HCD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Československý fotbal|fotbalové chuligánství|pozdní státní socialismus|subkultura|popkultura
Klíčová slova v angličtině:
czechoslovak football|football hooliganism|late state socialism|subculture|popculture
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce prezentovaná pod názvem Zavedené nepořádky: Českoslovenští fotbaloví fanoušci v letech pozdního státního socialismu tematizuje československé fotbalové chuligánství z historické perspektivy s důrazem na kontextualizaci celého fenoménu na poli českých soudobých dějin. Zabývá se nejen přiblížením nejrůznějších reálií z každodenního fungování této velmi specifické komunity, ale tematizuje i širší otázky spojené se vztahem jejích členů ke společenským pořádkům v nichž sami žili a které je obklopovaly. V celé práci jsou na jedné straně přijata některá základní teoretická východiska teorie subkultur, ale zároveň práce nabízí i interpretační alternativy inspirované koncepty socialistické každodennosti. Celý text je tak nejen popisem fungování velice specifického společenství fotbalových fanoušků pozdního státního socialismu, ale zároveň příspěvkem k širší debatě o povaze pozdního státního socialismu v posledních letech svého trvání.
Abstract v angličtině:
The following thesis titled Zavedené nepořádky: Českoslovenští fotbaloví fanoušci v letech pozdního státního socialismu thematises Czechoslovak football hooliganism from a historical point of view with a special emphasis on the contextualisation of the whole phenomena into the field of the Czechoslovak contemporary history. It is specifically concerned with detailing various aspects of this specific community’s everyday life but it also thematises broader questions about the community’s members relation to the social order in which they themselves lived and were surrounded by. On one hand, the thesis accepts some basic aspects from the subcultural theory, but at the same time it offers interpretative alternatives inspired by the concepts of socialist everydayness. The whole thesis is thus not only a description of a very specific community of football hooligans in the era of late state socialism but also a contribution to a broader discussion on the character of late state socialism in the last years of its duration. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavel Kovařík 35.95 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Pavel Kovařík 35.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavel Kovařík 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavel Kovařík 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. 347 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D. 540 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB