velikost textu

Biomechanický rozbor příčin vážných úrazů krční páteře při dopravních nehodách - literární rešerše

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Biomechanický rozbor příčin vážných úrazů krční páteře při dopravních nehodách - literární rešerše
Název v angličtině:
Biomechanical analysis of causes of serious injuries of the cervical spine in traffic accidents - literary review
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Timur Islami
Vedoucí:
PhDr. Eva Tlapáková, CSc.
Oponent:
Doc. Ing. Monika Šorfová, PhD.
Id práce:
201904
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Anatomie a biomechanika (51-500100)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami (APTV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dopraví nehoda, krční páteř, biomechanika úrazů, whiplash
Klíčová slova v angličtině:
car collision, cerval spine, biomechanics of injury, whiplash
Abstrakt:
Abstrakt Název: Biomechanický rozbor příčin vážných úrazů krční páteře při dopravních nehodách Cíle: Cílem bakalářské práce je prohloubení poznatků o mechanismu poranění krční páteře při dopravních nehodách se zaměřením na úrazy krční páteře u řidičů a spolujezdců v jedoucím automobilu. Metody: V práci byla použita metoda literární rešerše z domácích i zahraničních zdrojů. Pro splnění cíle byly vybrány příklady, které pomohly vysvětlit problematiku poranění krční páteře při dopravních nehodách. Výsledky: Z nashromážděné literatury vyplynulo, že úrazy krční páteře při dopravních nehodách jsou často opomíjeným tématem. Zároveň se často neuvádí, že následky dopravních nehod, nekončí na vozovce, nýbrž je jejich dopad vzhledem k finanční náročnosti léčení úrazů často velkou zátěží pro společnost. Nezanedbatelné je také správné používání bezpečnostních pásů a opěrek hlavy. V neposlední řadě může znalost této problematiky přispět výrobcům automobilů, aby vytvářeli stále lepší bezpečnostní prvky. Klíčová slova: dopraví nehoda, krční páteř, biomechanika úrazů, whiplash
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Biomechanical analysis of causes of serious injuries of the cervical spine in traffic accidents Objectives: The aim of the bachelor thesis is to deepen the knowledge about mechanism of cerval spine injury in traffic accidents, focusing on injuries to the cervical spine of drivers and passengers in a moving car. Methods: The thesis was a method of literary research from domestic and foreign sources. To meet the objectives that have been provided, it would help to clarify the issue of cervical injury in road accidents. Results: The literature collected has shown that cervical spine injuries are often a neglected topic. At the same time, it is often not stated that the consequences of road accidents do not end on the road, but their impact is usually a heavy burden on society due to the financial cost of injuries. Proper use of seat belts and head restraints is also important. Last but not least, knowledge of this issue can help car manufacturers to create ever better safety features. Keywords: car collision, cerval spine, biomechanics of injury, whiplash
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Timur Islami 1.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Timur Islami 44 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Timur Islami 11 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Eva Tlapáková, CSc. 1.52 MB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Ing. Monika Šorfová, PhD. 147 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Pavlína Nováková, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Errata Bc. Timur Islami 132 kB