velikost textu

Detecting elementary particles with Timepix3 detector

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Detecting elementary particles with Timepix3 detector
Název v češtině:
Detekce elementárních částic detektorem Timepix3
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Lukáš Meduna
Vedoucí:
RNDr. František Mráz, CSc.
Oponent:
RNDr. Jan Hric
Konzultant:
Benedikt Bergmann
Id práce:
201864
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Program studia:
Informatika (N1801)
Obor studia:
Umělá inteligence (IUI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Timepix3 Experimentální fyzika Katherine readout Medipix
Klíčová slova v angličtině:
Timepix3 Experimental physics Katherine readout Medipix
Abstrakt:
Detekování elementárních částic a pozorování doprovodných jevů v části- cových detektorech je jedním z důležitých směrů současného výzkumu v částicové fyzice. TimePix a jeho nástupce TimePix3 jsou typy detektorů, které jsou mimo jiné v experimentu ATLAS vedené Evropskou organizací pro jaderný výzkum. Tyto detektory mohou vyprodukovat velké množství dat o prolétajících nabitých částicích. Cílem práce je vyvinout metody na detekování a klasifikaci elementárních částic pozorovaných detektorovou sítí ATLAS-TPX3. Vhodné metody klastro- vání anebo klasifikace založené na částečně označených datech budou identi- fikovány anebo vyvinuty. Navržené metody budou implementovány a jejich kva- lita a přesnost na reálných datech bude změřena. Výsledky budou také zahrnovat implementovaný framework na předzpracování nízkoúrovňových dat z detekto- rové sítě ATLAS-TPX3 v reálném čase a vhodné výstupy pro následnou analýzu budou zvoleny (např. ROOT framework soubory) včetně navržených nebo bu- doucích metod klasifikace částic. 5
Abstract v angličtině:
Detecting elementary particles and observing accompanying events in particle colliders is one of the most important field of current research in experimental physics. TimePix and its successor TimePix3 are types of the currently used detectors which are placed beside other in ATLAS experiment conducted by Eu- ropean Organization for Nuclear Research. Such detectors can produce huge amount of data about passing particles at high rate. The goal of the thesis is to develop methods for detecting and classification of elementary particles observed by detector network ATLAS-TPX3. Suitable methods for clustering and/or classification based on semi-labelled data should be identified or new one should be developed. The proposed methods will be implemented and their performance on real data will be evaluated. The results will also include an implementation of framework for preprocessing low level data from detector network ATLAS-TPX3 in real-time and creating outputs that are suitable for subsequent physics investigation (e.g. ROOT framework files) includ- ing the proposed or future methods for particle classification. 5
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lukáš Meduna 28.39 MB
Stáhnout Příloha k práci Lukáš Meduna 103.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lukáš Meduna 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lukáš Meduna 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. František Mráz, CSc. 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jan Hric 335 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. 152 kB