velikost textu

Vývoj střešních konstrukcí od antiky po 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj střešních konstrukcí od antiky po 20. století
Název v angličtině:
The Development of the Roof Structures from Antiquity to the 20th Century
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jan Urych
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Markéta Jarošová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Id práce:
201863
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (MU)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Konstrukce, krokev, střecha, dřevo, železo, beton, trám, střešní krytina, plech, materiál, tesař, architektura, architekt
Klíčová slova v angličtině:
Construction, rafters, roof, wood, iron, concrete, beams, roofing, sheet, material, carpenter, architecture, architect
Abstrakt:
ANOTACE Tato diplomová práce se zabývá historickým vývojem střešních konstrukcí a materiálů k nim užívaných. Časově se pohybujeme od stavitelství antického Řecka a Říma až po vývoj moderních železobetonových konstrukcí ve 20. století. Zaměřuje se nejen na samotnou konstrukci střechy a její typy, ale i na vhodnou krytinu, a vyzdvihuje přednosti, nebo případné nedostatky jednotlivých typů konstrukcí, jejich prvků a věcí s tím souvisejících. Dále je zde pojednáno o typologii samotného materiálu, jeho vývoji a správnému zpracování. Cílem je sumarizace těchto informací a nastínění vývojové řady od antiky po současnost.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis deals with the historical development of roof structures and materials used in their construction. The development in time can be delimited from the antique Rome and Greek up to the introduction of modern reinforced concrete structures in the twentieth century. The paper focuses not only on the roof structures and their types, but also on the appropriate roofing. In addition, it highlights the advantages or disadvantages of the individual types of structures, their elements and other relevant things. It is also devoted to the typology of the materials, their development and correct processing. The main aim of this work is to summarize the information and to outline the development from the earliest times up to the present.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Urych 1.06 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jan Urych 11.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Urych 99 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Urych 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Markéta Jarošová, Ph.D. 177 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 153 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Miroslav Šmied 152 kB