velikost textu

Supervize jako nástroj profesního rozvoje učitele

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Supervize jako nástroj profesního rozvoje učitele
Název v angličtině:
Supervision as teacher´s professional development tool
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Plávková
Vedoucí:
PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
Id práce:
201856
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Sociální pedagogika (PDS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
supervize učitelů|profesní rozvoj učitele|rizika a nároky učitelské profese|učitel jako reflektivní praktik|osobnostní a sociální kompetence učitele
Klíčová slova v angličtině:
teacher supervision|professional development of teachers|demands and risks of the teaching profession|teacher as reflective practicioner|personal and social competence of teachers
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se věnuje supervizi učitelů jako nástroji jejich profesního rozvoje. Tato oblast není dosud předmětem mnoha výzkumů a zdaleka o ní nelze v našem kontextu hovořit jako o „teoreticky pokryté“. Stejně tak můžeme hovořit o „nepokrytí“ českých škol supervizí, což je zde vnímáno jako stav hodný změny. Obecným cílem práce je podat komplexní pohled na tuto problematiku a vymezit místo supervize v profesním rozvoji učitelů. Teoretická část shrnuje dostupné informace o tomto tématu v našem kontextu a propojuje tyto poměrně skromné informace s relevantní teorií z oblasti učitelské profese a oblasti supervize. Úvodní kapitola je věnována shrnutí dosavadních výzkumů v této oblasti. V reakci na uvedené výzkumy se následující kapitola věnuje podrobnějšímu popisu profese učitele – jeho roli v kontextu dnešní společnosti a zejména popsání nároků a rizik této profese, která odpovídá nárokům profesí pomáhajících. Následně jsou vymezeny kompetence, kterých je potřeba k profesionálnímu zvládání uvedených úloh, nároků a rizik, přičemž je kladen důraz na potřebu učitele jako reflektivního praktika a též osobnostně a sociálně zralého člověka. Poslední kapitola týkající se profese učitele přináší přehled požadavků na kvalitu profesního rozvoje v kontextu uvedených specifik učitelské profese a též kritický pohled na současný vývoj v této oblasti. Poslední kapitola teoretické části je věnována samotnému tématu supervize a jeho propojení s informacemi z dosavadních výzkumů v oblasti supervize učitelů. V závěrečné podkapitole bude čtenář seznámen s dostupnými informacemi k tématu supervize učitelů v České republice. V empirické části práce je představen kvalitativní výzkum na téma supervize jako nástroj profesního rozvoje učitelů. Cílem výzkumu je přidat pohled na supervizi ze strany učitelů, kteří mají delší zkušenost s touto formou podpory a doplnit pohled supervizorů, kteří dosud v rámci žádného výzkumu na toto téma nebyli dotazováni. Na komplexnosti tomuto obrazu dodávají pohledy několika zástupců vedení škol. Hlavní výzkumnou otázkou je, zda lze z pohledu zmíněných zaangažovaných skupin pojímat supervizi jako nástroj profesního rozvoje učitelů a pokud ano, jakým způsobem mu přispívá. Dále se výzkum též zaměřuje na ovlivňující faktory přínosu a srovnání pohledu jednotlivých skupin respondentů.
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis deals with the topic of teachers supervision as a tool for their professional development. This area is not yet the subject of much research and is far from being theoretically covered in our context. Likewise, we can talk about “not covering” Czech schools with supervision, which is seen here as worthy of change. The general aim of this work is to give a comprehensive view of this issue and to define the place of supervision in the professional development of teachers. The theoretical part summarizes available information on this topic in our context and links these rather modest information with the relevant theory of the teaching profession and supervision. The introductory chapter is devoted to a summary of existing research in this area. In response to the above research, the following chapter is devoted to a more detailed description of the teacher's profession – its role in the context of today's society and, in particular, to describe the demands and risks of this profession, which corresponds to the needs of helping professions. Subsequently, the competencies that are needed for professional management of the mentioned tasks, demands and risks are defined, while the emphasis is on the need of the teacher as a reflective practitioner and also on the personality and socially mature person. The last chapter concerning the profession of teacher brings an overview of the requirements for the quality of professional development in the context of the specifics of the teaching profession and also a critical view of the current developments in this area. The last chapter of the theoretical part is devoted to the topic of supervision, first of all in defining the key concepts and trying to link them with information from existing research in the area of teacher supervision. In the final sub-chapter, the reader will be acquainted with available information on the topic of teacher supervision in the Czech Republic. The empirical part of the thesis presents qualitative research on the topic of supervision as a tool for professional development of teachers. The aim of the research is to add a view on supervision by teachers who have a longer experience with this form of support and supplement the view of supervisors who have not yet been interviewed for any research on this subject. The complexity of this image is provided by the views of several school leaders. The main research question is whether supervision can be seen as a tool for professional development of teachers from the perspective of the involved groups, and if so, how it contributes to it. Furthermore, the research also focuses on factors influencing the benefit of supervision and comparison of the views of individual groups of respondents.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Plávková 1.48 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Plávková 281 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Plávková 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Plávková 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. 144 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. 152 kB