velikost textu

Magneto-optické štúdium antiferomagnetických materiálov pre spintroniku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Magneto-optické štúdium antiferomagnetických materiálov pre spintroniku
Název v češtině:
Magneto-optické studium antiferomagnetických materiálů pro spintroniku
Název v angličtině:
Magneto-optical study of antiferromagnetic materials for spintronics
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Peter Kubaščík
Vedoucí:
doc. RNDr. Petr Němec, Ph.D.
Oponent:
dr. Karel Výborný
Id práce:
201848
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Obecná fyzika (FOF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
spintronika, MLD, FeRh, GaMnAs, magneto-optika, fázový prechod, magnetická anizotropia
Klíčová slova v angličtině:
spintronic, MLD, FeRh, GaMnAs, magneto-optics, phase transition, magnetic anisotropy
Abstrakt:
Hlavným cieľom tejto práce bolo vyvinúť experimentálnu techniku na štúdium feromagnetických a antiferomagnetických materiálov využitím magneto-optických javov kvadratických v magnetizácií. Využitím prototypu 2-dimenzionálneho elektromagnetu, ktorý umožňuje točiť magnetickým poľom konštantnej veľkosti v rovine vzorku, sme boli schoppný študovať spektrálnu závislosť a anizotropiu príslušných magneto-optických koeficientov. Vo feromagnetickom polovodiči GaMnAs sme zistili, že anizotropia koeficientu Voigtovho javu je silne závislá na vlnovej dĺžke – tento koeficient môže byť izotropný aj anizotropný. Veľmi silná anizotropia tohto koeficientu bola pozorovaná pre kov FeRh vo feromagnetickom stave. Na záver bola demonštrovaná nová metóda, ktorá umožňuje merať Voigtov jav v antiferomagnetickom stave FeRh.
Abstract v angličtině:
The main goal of this thesis was to develop an experimental technique for investigation of ferromagnetic and antiferromagnetic materials using magneto-optical effects that are quadratic in magnetization. Using a prototype of 2-dimensional electromagnet, which enables to rotate magnetic field of constant magnitude in the sample plane, we were able to study spectral dependences and anisotropies of corresponding magneto-optical coefficients. In ferromagnetic semiconductor GaMnAs we revealed that the anisotropy of Voigt effect magneto-optical coefficient is strongly wavelength dependent – this coefficient can be both isotropic and anisotropic. Very strong anisotropy of this coefficient was observed for metallic FeRh in a ferromagnetic state. Finally, a new method that can be used to measure Voigt effect in antiferromagnetic state of FeRh was demonstrated.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Peter Kubaščík 33.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Peter Kubaščík 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Peter Kubaščík 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Petr Němec, Ph.D. 88 kB
Stáhnout Posudek oponenta dr. Karel Výborný 69 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc. 153 kB