velikost textu

Kompetence manažerů v ošetřovatelství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kompetence manažerů v ošetřovatelství
Název v angličtině:
Nurse managers competencies
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Anna Lopourová
Vedoucí:
Mgr. Petr Vrzáček
Oponent:
Mgr. Pavla Povolná
Id práce:
201844
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích (24-KRS)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (N6731)
Obor studia:
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (RS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Manažerské pozice v ošetřovatelství jsou pro každé zdravotnické zařízení klíčové, neboť jsou článkem, který přináší strategický plán organizace do centra dění, kterým je přímá péče o pacienty. Staniční a vrchní sestry zásadním způsobem ovlivňují naplňování požadavků zainteresovaných stran zdravotnického zařízení. Způsoby, jakými uchopí role lídrů, mají dopad na budoucnost profese všeobecné sestry. Hlavním cílem diplomové práce je definovat kompetence, které staniční a vrchní sestry potřebují k úspěšnému zvládnutí této zodpovědné role. Definování pravdivých kompetencí, které vychází z profesní praxe staničních a vrchních sester, může přispět k zefektivnění tvorby (sebe)hodnotících nástrojů pro manažery v ošetřovatelství na střední úrovni řízení. Všeobecným sestrám může pomoci při plánování osobního rozvoje a kariéry, pro personalisty mohou být definované kompetence nástrojem, jak vybrat „ty správné“ všeobecné sestry na vedoucí pozice a v neposlední řadě mohou být definované kompetence zdrojem pro tvorbu efektivních vzdělávacích programů pro manažery ve zdravotnictví. Výzkum kompetencí probíhal ve dvou fázích. V prvním kroku byly realizovány dvě fokusní skupiny, na jejichž základě bylo metodou scissors and sort definováno celkem padesát kompetencí rozdělených do čtyř hlavních kompetenčních témat a sedmnácti kompetenčních skupin. V druhé části výzkumu byly tyto kompetence testovány dotazníkovým šetřením na širším vzorku populace. Výstupy z dotazníkového šetření byly analyzovány testem nezávislosti chí-kvadrát pro kontingenční tabulku. V případě potvrzení závislosti byla data analyzována pomocí tzv. z-skóre v znaménkovém schématu. Výsledky dotazníkového šetření potvrdily aktuálnost a důležitost kompetencí zjištěných fokusními skupinami. Dotazníkové šetření zároveň neprokázalo souvislost mezi vzděláním manažerů v ošetřovatelství a používanými kompetencemi. Závislost pracovní pozice účastníků dotazníkového šetření se projevila pouze v případě dvou kompetencí z oblasti odborných ošetřovatelských dovedností. Klíčová slova: Kompetence, management v ošetřovatelství, staniční sestra, vrchní sestra, řízení podle kompetencí. 1
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The role of nurse managers is crucial for all healthcare organizations, because they are the link, that brings the organization´s strategic plan to the center of action, through direct patient care. Ward nurses and head nurses significantly influence the fulfillment of requirements set by the healthcare organizations´ stakeholders. The methods they use to take on leadership roles have an impact on the future of nursing. The main goal of this thesis is to define the competencies that the ward and head nurses need to manage this responsibility successfully. Defining true competencies based on head and ward nurses‘ professional experiences can contribute to streamlining the creation of (self)assessment tools for nurse managers at mid-level management. It can also help nurses with setting personal- development and career goals as well as serve Human Resources specialists as an effective tool for selecting the best-suited nurses for managerial positions. Last, but not least, defining competencies can be a resource for creating effective education programs for healthcare managers. The research for this thesis was conducted in two stages. In the first stage, two focus groups were held. Based on these two focus groups, a total of fifty competencies, divided into four main competency themes and seventeen competence groups, were defined by the scissors and sort method. In the second stage of the research, these competencies were tested by a questionnaire on a large sample of the population. The results of the questionnaire were analyzed by a Chi-squared test of independence for the pivot table. If a dependence was confirmed, the data were analyzed using the so called Z-test. The results of the questionnaire confirmed the relevancy and importance of the competencies identified in the focus groups. At the same time, the questionnaire did not show that nurse managers‘ education was dependent on the competences used. The dependence of the survey participants´ specific job positions was reflected only in the case of two competencies within the competency theme professional nursing skills. Keywords: Competencies, Nursing management, Ward nurse, Head nurse, Competency based management. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Lopourová 1.13 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Anna Lopourová 677 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Lopourová 142 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Lopourová 142 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Vrzáček 186 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavla Povolná 339 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB