velikost textu

Problematika ukončení těhotenství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika ukončení těhotenství
Název v angličtině:
Issue of Abortion
Typ:
Diplomová práce
Autor:
MUDr. Mgr. Miroslav Váňa
Vedoucí:
Doc. PhDr. Libor Ovečka, Th.D.
Oponent:
MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.
Id práce:
201820
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Aplikovaná etika (MAE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
umělé přerušení těhotenství, spontánní potrat, lékařsky indukovaný potrat, hranice viability plodu, role otce, zákon o zdravotních službách a pojetí otce, koncept lidské osoby
Klíčová slova v angličtině:
abortion, spontaneous abortion, medically induced abortion, fetal viability border, role of the father, the Health Services Act and the concept of the father, the concept of the human person
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce seznamuje čtenáře s problematikou umělého přerušení těhotenství a pohlíží na ni jako na bioetickou problematiku. Autor poukazuje na rozdíl v pohledu teologických a biologických věd, jež se danou otázkou zabývají. Současně předkládá čtenáři v nezbytné míře poznatky o základních embryologických a lékařských procesech umožňujících pochopit danou problematiku. Na jedné straně práce seznamuje čtenáře se základy legislativy vztahujícími se k danému tématu v kontextu historického legislativního vývoje, na druhé straně neopomíjí dnešní vývoj. Nazírá na danou problematiku optikou různých křesťanských církví, ačkoli nejde o práci v teologickém oboru. Poukazuje na negativní zdravotní dopady potratu a umělého přerušení těhotenství, zároveň předkládá základní informace o zabránění početí a rozlišení přípravků antikoncepčních a abortivních. Práce rovněž předkládá čtenáři názory a mravní normy vybraných křesťanských církví, které se nějakým způsobem vyjadřují k problematice interrupce, antikoncepce a intercepce. Autor dané mravní normy reflektuje. Jedním z cílů práce je najít vhodný způsob předkládání mravních norem v oblasti problematiky umělého přerušení těhotenství a intercepce tak, aby byl zároveň respektován vlastní rozum a svědomí jedince. Diplomová práce zve čtenáře k vlastní reflexi předkládané problematiky. Snaží se nastínit rozsáhlý okruh problémů v novém, širším a bohužel často opomíjeném světle, a to z pohledu otce, který je častokrát během interrupce naprosto opomíjen, ačkoliv se jedná o polovičního biologického dárce genetické informace nově vznikajícího lidského organismu. Práce reflektuje možné výhody rozšíření vlivu otce na okolnosti úzce související s UPT a tím také nutí čtenáře vidět danou problematiku komplexněji než pouze z tradičního pohledu hnutí pro-life či pro-choice. Autor se v práci zabývá otázkou legislativního zákazu umělého přerušení těhotenství, zároveň však předkládá možné návrhy na snížení míry umělé potratovosti, které záhy odůvodňuje. Jedním z hlavních cílů, které si tak autor diplomové práce klade, spočívá právě v probuzení nové čtenářské reflexe, v poukázání na opomíjené aspekty dané problematiky, která překračují dosud jednostranný a mnohdy černobílý pohled na věc.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis is aimed at an induced abortion issue and it considers it a bioethical issue. The author refers to a difference between views of theological and biological sciences that deal with the given issue. Simultaneously it provides a reader with an essential outline of basic embryological and medical processes which enable understanding of the given issue. On the one hand, the thesis presents a reader legal essentials related to the given topic in a historical legal context, on the other hand it does not ignore a contemporary development. It regards the given issue from a point of view of various Christian churches, although it does not work in a field of theology. It refers to negative health consequences of a miscarriage and induced abortion and simultaneously it presents basic information about contraception and about contraceptive and abortive means. The thesis also presents a reader with opinions and moral norms of selected Christian churches that express their opinions on abortion, contraception and interception. The author reflects upon the given moral norms. One of the aims of the thesis is to find a suitable way of presenting the moral norms in the field of induced abortion and interception so that the reason and consciousness of the individual were respected. The diploma thesis invites a reader to a self-reflection on the provided issue. It tries to outline a wide range of problems in a new, wider and unfortunately often ignored point of view, that is of father´s view. Father is often totally ignored during an abortion although he is a biological half-donor of genetic information for a newly growing human organism. The thesis reflects on possible advantages of widening father´s influence on circumstances connected closely with induced abortion and thus is also makes a reader see the given issue as more complex than only from the point of view of pro-life or pro-choice movements. In the thesis, the author dels with an issue of a legislative ban on induced abortion, however simultaneously he presents possible proposals for an induced abortion rate lowering, which he justifies immediately. One of the main diploma thesis author´s targets is to awake a a new reader´s reflection, to reveal neglected aspects of given issue that overstep the so far on-sided and many time simplistic view of it.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Mgr. Miroslav Váňa 1.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Mgr. Miroslav Váňa 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Mgr. Miroslav Váňa 49 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Libor Ovečka, Th.D. 558 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D. 390 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. 152 kB