velikost textu

Vliv akutního strečinku na silové předpoklady dolních končetin u snowboardcrossařů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv akutního strečinku na silové předpoklady dolních končetin u snowboardcrossařů
Název v angličtině:
Influence of acute stretching on strength predispositions in snowboardcross
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michal Hanko
Vedoucí:
Prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
Konzultant:
Ing. Pavel Vodička
Id práce:
201806
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
strečink, síla, vliv, dynamický, statický, výkon, snowboardcross, snowboarding
Klíčová slova v angličtině:
stretching, strength, influence, dynamic, static, performance, snowboardcross, snowboarding
Abstrakt:
ABSTRAKT Název: Vliv akutního strečinku na silové předpoklady dolních končetin u snowboardcrossařů Cíle: Cílem práce je posouzení dvou vlivů strečinku – statického a dynamického na silové předpoklady dolních končetin pomocí modifikace Boscova testu u skupiny 3 závodníků v disciplíně snowboardcross. Metody: Měření výkonu v modifikaci Boscova testu (3 série výskoků po 20 sekundách s 20 sekundovou pauzou) po 5 minut dlouhém rozehřátí na cyklistickém ergometru (zátěž 1,5W/kg) a aplikaci předem stanoveného statického nebo dynamického strečinku (přibližně 14 minut). Probandi jsou 3 závodníci v disciplíně snowboardcross mužského pohlaví, ve věkovém rozmezí 16 až 23 let. Jejich kondiční trénink se skládá z posilovny 3x týdně (60-90min), gymnastiky 2x týdně (90 min) a individuálního večerního strečinku pro rozvoj flexibility minimálně 3x týdně (30 min). K tomu mimo sezónu atletický trénink 1x týdně (60 min). Měřené hodnoty jsou: počet výskoků, doba letové fáze v sekundách, doba kontaktní fáze v sekundách, průměrný výkon vyjádřený ve wattech a pokles výkonu v procentech. Výsledky: Zjistili jsme, že dva typy strečinku – dynamický a statický mají různý vliv na výkon v modifikaci Boscova testu. Významně lepších výsledků bylo dosaženo po aplikaci dynamického strečinku. V průměrném výkonu se probandi zlepšili z 188±5 W po statickém strečinku na 235±5 W po dynamickém strečinku. V průměrné době letové fáze se probandi zlepšili z 10,46±0,06 s po statickém strečinku na 11,37±0,06 s. Klíčová slova: strečink, síla, vliv, dynamický, statický, výkon, snowboardcross, snowboarding
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Title: Influence of acute stretching on strength predispositions in snowboardcross Objectives: The aim of the work is to evaluate two effects of stretching - static and dynamic on the strength assumptions of the lower extremities by modifying the Bosco test in a group of 3 athletes in the snowboardcross discipline. Methods: Power Measurement in Bosco's Test Modification (3 series jumps of 20 seconds with a 20-second pause) after 5 minutes of warm-up on the bike ergometer (1.5W/kg) and application of a predetermined static or dynamic stretch (approximately 14 minutes). The probands are 3 male athletes in the snowboardcross discipline, aged from 16 to 23 years. Their fitness training consists of a gym 3 times a week (60-90min), gymnastics twice a week (90 min) and an individual evening stretching to develop flexibility at least 3 times a week (30 min). In the off-season, athletic training once a week (60 min). Measured values are - jump count, flight phase time in seconds, contact phase time in seconds, average power expressed in watts, and power drop in percent. Results: We found that two types of stretching - dynamic and static - have different effects on performance in the Bosco test modification. Significantly better results were achieved after application of dynamic stretching. In average performance, the probands improved from 188 ± 5 W after static stretching to 235 ± 5 W after dynamic stretching. At the average flight phase time, probands improved from 10.46 ± 0.06 s after static stretching to 11.37 ± 0.06 s. Keywords: stretching, strength, influence, dynamic, static, performance, snowboardcross, snowboarding
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Hanko 1.68 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michal Hanko 1.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michal Hanko 93 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michal Hanko 91 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 258 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D. 156 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. 153 kB