velikost textu

Imunitná odpoveď jednotlivých subpopulácií dendritických buniek na probiotický kmeň E.coli O83:K24:H31

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Imunitná odpoveď jednotlivých subpopulácií dendritických buniek na probiotický kmeň E.coli O83:K24:H31
Název v češtině:
Imunitní odpověď jednotlivých subpopulací dendritických buněk na probiotický kmen E. coli O83:K24:H31
Název v angličtině:
Immune response of different subpopulations of dendritic cells to probiotic strain of E. coli O83:K24:H31
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Miroslava Gorelová
Vedoucí:
RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
Id práce:
201798
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Imunologie (NIMUN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Kľúčové slová: alergia, myeloidné dendritické bunky, plazmacytoidné dendritické bunky, dendritické bunky, pupočníková krv, E. coli O83, deti zdravých matiek, deti alergických matiek.
Klíčová slova v angličtině:
Keywords: allergy, myeloid dendritic cells, plasmacytoid dendritic cells, dendritic cells, cord blood, E. coli O83, children of healthy mothers, children of allergic mothers.
Abstrakt:
ABSTRAKT Alergia, ako jedna z celosvetovo najčastejších patológii, patrí k ochoreniam s neustále sa zvyšujúcim výskytom aj u malých detí. K rozvoju dochádza u geneticky predisponovaných jedincov, ktorých dendritické bunky (DC, Dendritic Cell) sú schopné po kontakte s alergénom polarizovať imunitný systém predominantne smerom k Th2 imunitnej odpovedi, pričom dochádza k potlačeniu Th1 odpovede. Jedným z možných preventívnych opatrení zamedzujúcich rozvoju alergických ochorení môže byť skoré postnatálne podávanie vybraných probiotických bakteriálnych kmeňov, či ich zmesných kultúr. Jedným z nich je pomerne dobre charakterizovaný kmeň Escherichia coli O83:K24:H31 (E. coli O83). Podávanie tejto probiotickej vakcíny, nazývanej Colinfant Newborn, sa ukazuje ako efektívne profylaktikum na zníženie incidencie alergií u detí s predispozíciou k ich vzniku. Hlavným cieľom mojej diplomovej práce bolo experimentálne overiť schopnosť E. coli O83 podporiť maturáciu dvoch hlavných subpopulácií novorodeneckých DC dostupných z pupočníkovej krvi novorodencov: myeloidných dendritických buniek – mDC a plazmacytoidných dendritických buniek – pDC. Tieto DC subpopulácie sa izolovali z pupočníkovej krvi detí, ktoré sa narodili buď zdravým (nealergickým) matkám a predstavovali relatívne nízke riziko vzniku alergie, alebo alergickým matikám so zvýšeným rizikom vzniku alergie. Následne, po kokultivácii mDC, alebo pDC s naivnými CD4+ bunkami, ich spoločnej stimulácii E. coli O83, sa pomocou prietokovej cytometrie stanovili úrovne produkcie cytokínov a transkripčných faktorov charakteristických pre diferenciáciu CD4+ T-lymfocytov na Th1, Th2, Th17 subpopulácie, ako aj na regulačné T bunky (Regulatory T Cell; Treg). Naše výsledky ukázali štatisticky významné zvýšenie prítomnosti aktivačného markeru CD83 na mDC po stimulácii E. coli O83 u detí alergických matiek v porovnaní s deťmi matiek zdravých. U pDC neboli zistené žiadne významné rozdiely medzi zdravou a alergickou skupinou. Po kokultivácii mDC s CD4+, bez stimulácie s E. coli O83, došlo k zvýšeniu produkcie IL-4 u CD4+ T buniek u detí zdravých matiek v porovnaní s CD4+ T bunkami detí alergických matiek. Môžeme povedať, že E. coli O83 indukuje maturáciu DC a produkciu IL-4 u CD4+ T buniek kokultivovaných s mDC. U pDC sme nezaznamenali žiadne rozdiely medzi zdravou a alergickou skupinou, ani po kokultivácii s CD4+ T bunkami. Kľúčové slová: alergia, myeloidné dendritické bunky, plazmacytoidné dendritické bunky, dendritické bunky, pupočníková krv, E. coli O83, deti zdravých matiek, deti alergických matiek.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Allergy as one of the most frequent pathologies worldwide belongs to illnesses with constantly increasing incidence even amongst young children. It develops in genetically predisposed individuals whose dendritic cells (DC) are, after contact with allergen, able to polarize the immune response predominantly to Th2, while Th1 response is supressed. One of the possible preventive measures to avoid an allergic disease developement could be an early postnatal supplementation of chosen probiotic bacterial strains or their mixtures. One of them is a well characterized strain Escherichia coli O83:K24:H31 (E. coli O83). Administering of this probiotic vaccine called Colifant Newborn is showing to be an effective prophylaxis to decrese the incidence of allergies in children with predisposition to their developement. The aim of my diploma thesis was to experimentally confirm the capacity of E. coli O83 to support maturation of two main subpopulations of newborn DC available from cord blood: myeloid dentritic cells – mDC and plasmacytoid dentritic cells – pDC. This DC subpopulations were isolated from cord blood of children born to healthy (non-allergic) mothers who had a low risk of allergy development or from children of allergic mothers who had an increased risk of allergy development. Subsequently, after co-cultivation of mDC or pDC with naive CD4+ cells and their co-stimulation with the E. coli O83, the levels of cytokine production and transcriptional factors typcal for differentiation of CD4+ T- lymphocytes to Th1, Th2, Th17 subpopulations as well as to regulating T-cells (Treg) were set by means of flow cytometry. Our results have shown a significantly increased presence of activation marker CD83 on mDC after the stimulation with the E. coli O83 in children of allergic mothers when compared to children of healthy mothers. In pDC there were no significant differences detected between healthy and allergic group. After co-cultivation of mDC with CD4+ without the stimulation with the E. coli O83, an increase of production of IL-4 in CD4+ T-cells in the children of healthy mothers occured when compared to CD4+ T-cells in the children of allergic mothers. We can say, that the E. coli O83 induces the maturation of DC and the production of IL-4 in CD4+ T-cells co- cultivated with mDC. We did not detect any differences between healthy and allergic group in pDC, not even after co-cultivation with CD4+ T cells. Keywords: allergy, myeloid dendritic cells, plasmacytoid dendritic cells, dendritic cells, cord blood, E. coli O83, children of healthy mothers, children of allergic mothers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Miroslava Gorelová 4.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Miroslava Gorelová 571 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Miroslava Gorelová 464 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D. 242 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 269 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 152 kB