velikost textu

Marketingový výzkum hodnoty značky firmy s tenisovým vybavením

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Marketingový výzkum hodnoty značky firmy s tenisovým vybavením
Název v angličtině:
Marketing research of selected tennis Brand Value
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. David Soumar
Vedoucí:
doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.
Oponent:
Mgr. Jan Procházka
Id práce:
201788
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Management (51-400110)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Management tělesné výchovy a sportu (MNG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
tenis, branding, goodwill, image firmy, řízení značky
Klíčová slova v angličtině:
tennis, branding, goodwill, corporate image, brand management
Abstrakt:
Abstrakt Název: Marketingový výzkum hodnoty značky firmy s tenisovým vybavením Cíle: Hlavním cílem této práce je pomocí marketingového výzkumu zjistit a interpretovat současné vnímání hodnoty značky Pacific jejími nejčastějšími spotřebiteli (jak amatérskými, tak především závodními tenisty) a pokusit se navrhnout opatření ke zlepšení. Metody: V této práci byla použita metoda kvantitativního elektronického dotazování. Ke sběru kvantitativních dat sloužil elektronický dotazník, prostřednictvím kterého respondenti zaznamenávali své odpovědi. Výzkumný vzorek tvořili respondenti se zájmem o tenis. Ti, kteří produkty zkoumané značky znali, mohli následně hodnotit i jejich kvalitu, která tvoří významnou část kategorizace značky dle Aakera, na jejímž základě byl postaven dotazník. Výsledky: Z dat výzkumu vyplynulo, že povědomí o značce Pacific je i mezi tenisty stále poměrně malé. Pozitivně pro značku naopak vyzněla zjištění, že kvalita zpracování jejích výrobků je hodnocena jako mírně nadprůměrná a že dotazování ve většině případů po vyzkoušení produktů zkoumané značky jí zůstali věrní. Klíčová slova: tenis, branding, goodwill, image firmy, řízení značky
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Marketing Research of Brand Value of Selected Tennis Brand Objectives: The aim of this work is to identify and interpret present perception of the Pacific brand value by its most common users – tennis players of any skill level, focusing on professional players, using the marketing research. Try to find possible improvements of the brand value. Methods: The method of quantitative electronic survey was used in this thesis. Data from respondents were collected with use of electronic questionnaire. The research sample consisted of respondents interested in tennis. Those who were familiar with the brand’s products were also able to evaluate their quality. Results: Based on the research data we can state, that Pacific’s brand awareness is still relatively small among tennis players. On the other hand, positive founding consequent from the research is that quality of the products was perceived as slightly above average. Respondents also informed, that after trying a product they remained faithful to the brand. Keywords: tennis, branding, goodwill, corporate image, brand management
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. David Soumar 1.15 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. David Soumar 67 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. David Soumar 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. David Soumar 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. 294 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Procházka 55 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jan Šíma 152 kB