velikost textu

Využití virtuální reality v kombinaci s elektrostimulací míchy u jedince s inkompletní míšní lézí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití virtuální reality v kombinaci s elektrostimulací míchy u jedince s inkompletní míšní lézí
Název v angličtině:
The use of virtual reality in combination with electrostimulation of spinal cord and its influence on individual with incomplete spinal cord injury
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Svobodová
Vedoucí:
PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Petr Šifta, Ph.D.
Konzultanti:
Mgr. Alois Polák
MUDr. Michaela Malá
Id práce:
201765
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami (APTV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vyšetřená ASIA Impairmet Scale, terapeutická videa, zrcadlové neurony, poranění míchy, stimulace míchy
Klíčová slova v angličtině:
ASIA Impairment Scale test, therapeutic videos, mirror neurons, spinal cord injury, spinal cord stimulation
Abstrakt:
Abstrakt Název: Využití virtuální reality v kombinaci s elektrostimulací míchy u jedince s inkompletní míšní lézí Cíle: Hlavním cílem této práce bylo zjistit, zda má virtuální realita ve formě terapeutických videí natočených z pohledu první osoby v kombinaci s elektrostimulací míchy vliv na neurologický stav a subjektivní vnímání mladého muže s inkompletní míšní lézí. Metody: Kvalitativního výzkumu (případové studie) se zúčastnil jeden 25letý proband mající 10 let inkompletní míšní lézi. Proband po dobu 5 měsíců sledoval průměrně 2–3krát týdně desetiminutová terapeutická videa pouštěná v brýlích virtuální reality v kombinaci s elektrostimulací. K porovnání neurologického stavu probanda bylo použito vyšetření ASIA Impairment Scale, provedené před výzkumem, v jeho průběhu a po výzkumu. Subjektivní pocity a bolest proband zaznamenával do deníku, přičemž je hodnotil bodovou škálou (0–10). Výsledky: Po intervenci proband vykázal mírné zlepšení v oblasti senzitivity. Vstupní hodnoty senzitivního subskóre lehkého dotyku dle vyšetření ASIA Impairment Scale byly 84 bodů, při výstupním vyšetření proband dosáhl navýšení na 86 bodů. U senzitivního subskóre píchnutí špendlíkem došlo k navýšení ze 75 bodů na 78 bodů z celkového počtu 112 bodů. Nedošlo však k žádnému zlepšení motoriky horních ani dolních končetin. V průběhu výzkumu proband zaznamenával silné subjektivní vjemy (např. brnění), které dle provedených měření nabývaly na intenzitě v dopoledních hodinách a v kombinaci s elektrostimulací. Klíčová slova: vyšetření ASIA Impairment Scale, terapeutická videa, zrcadlové neurony, poranění míchy, stimulace míchy
Abstract v angličtině:
Abstract Title: The use of virtual reality in combination with electrostimulation of spinal cord and its influence on individual with incomplete spinal cord injury. Objectives: The main aim of this work is to find out if virtual reality in form of terapheutic videos filmed in the first person perspective and in combination with electrostimulation of spinal-cord has influence on neurological state and subjective perception of young man with spinal-cord injury. Methods: A 25-year-old proband, with incomplete spinal cord lesion syndrome for 10 years, underwent this qualitative research (case study). Proband had been watching ten-minute-long therapeutic videos through VR headset in combination with electrostimulation on average 2–3 times per week over a period of 5 months. In order to record proband’s neurological state ASIA Impairment Scale test was used. This test was carried out before, during and after the research. Proband’s subjective feelings and pain were evaluated on a point scale: 0–10 and recorded in proband’s diary. Results: Proband’s sensitivity showed minor improvement. Input score of sensory subscores light touch on ASIA Impairment Scale test were 84 points and output score increased to 86 points. Input score of sensory subscores pin prick were 75 and output score increased to 78 points (of total 112 points). However no motoric change at lower and upper limbs was observed. During the research proband recorded intensive subjective perceptions (for example tingling) which were, according to output score, more intensive in morning hours and in combination with electrostimulation. Keywords: ASIA Impairment Scale test, therapeutic videos, mirror neurons, spinal cord injury, spinal cord stimulation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Svobodová 5.23 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Anna Svobodová 3.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Svobodová 196 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Svobodová 196 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D. 74 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Šifta, Ph.D. 110 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc. 154 kB