velikost textu

Využití metody párového srovnání ve volebním výzkumu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití metody párového srovnání ve volebním výzkumu
Název v angličtině:
Application of Paired comparison method in election research
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kristýna Lišková
Vedoucí:
Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
Oponent:
Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
Id práce:
201759
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Sociologie (SCO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Párové srovnání, předvolební výzkum, kvantitativní výzkum, prezidentské volby, volby, volební rozhodnutí, volební jednání
Klíčová slova v angličtině:
Paired comparison, pre-election research, quantitative research, presidential election, election, electoral decision, Voting behavior
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce na základě provedeného šetření zkoumá schopnost metody párového srovnání predikovat výsledky v prezidentských volbách v lednu 2018 v prvním a ve druhém kole. Metoda párového srovnání je založena na posuzování jednotlivých stimulů v kombinacích (párech), kde proti sobě vždy stojí dva kandidáti (soudce je porovnává ve všech kombinacích). Autorka provedla šetření pomocí tří standardizovaných dotazníků, kde v prvním dotazníku aplikovala metodu párového srovnání a ve zbývajících dvou zjišťovala reálnou volbu dotázaných respondentů. Kompletního dotazníkového šetření se zúčastnilo 392 respondentů, jejich odpovědi byly následně podrobeny analýzám a porovnávány s jejich výsledky z párového srovnání. V práci se dále zjišťuje přesnost metody a vhodnost aplikace, dále pak schopnost predikovat výsledky u nerozhodnutých voličů. Na základě výsledků analýz se zde dochází ke zjištění, že metoda párového srovnání nedokázala určit přesně výsledky prvního kola prezidentských voleb, ale dokázala odhadnout výsledky kola druhého. Autorka zde dochází k závěru, že metodu párového srovnání je vhodné využít ve více kolových typů voleb nebo takových, kde proti sobě stojí dva kandidáti. Jsou zde rovněž zkoumány nevýhody a rizika metody.
Abstract v angličtině:
Annotation Author of these thesis researches the ability Paired comparison method to predict the results in the presidential elections during January 2018 ( the first and the second round). The pair comparison method is based on the assessment of individual candidates in combinations (pairs) where two candidates stand against each other and there is a judge who compares them in all combinations. The author carried out an investigation using three standardized questionnaires. She has applied the method in the first questionnaire and surveyed the actual choice of the respondents in the other two questionnaires. There were 392 respondents who participated in the complete questionnaire surfy and their answers were analyzed and compared with their results of Paired comparison method. The thesis also shows the accuracy of the method and the suitability of the application, as well as the ability to predict the results of undecided voters. The Paired comparison method in prediction of the results of the first round, but was able to estimate the results of the second round. The author concludes that Paired comparison method should be used in several round types of elections or those where two candidates stand against each other. There are also examined the disadvantages and risks of the method.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Lišková 1.48 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kristýna Lišková 674 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Lišková 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Lišková 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. 398 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. 452 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. 215 kB