velikost textu

Předškolní dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Předškolní dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Název v angličtině:
Preschool Child in a Facility for Children Requiring Immediate Help
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Severová
Vedoucí:
PhDr. Hana Sotáková
Oponent:
Mgr. Bc. Olga Kučerová
Id práce:
201747
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Předškolní dítě, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP), vývoj, rizikový vývoj, intervence
Klíčová slova v angličtině:
Preschool Child, Facility for Children Requiring Immediate Help, Development, At Risk Development, Intervention
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá případovou studií konkrétního zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a kazuistikou vybraných předškolních dětí, které jsou umístěny ve zmiňovaném zařízení. V teoretické části charakterizuji dítě v předškolním věku, jeho vývoj a potřeby. Dotýkám se také tématu syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (dále v textu jen “CAN”), poruch rodiny a náhradní rodinné péče. Shrnuji také obecné informace o zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále v textu jen “ZDVOP”) v České republice, jejich náplň a cíl. Hlavní metodou výzkumu je případová studie konkrétního pražského zařízení ZDVOP, kterou jsem tvořila na základě analýzy dat, přímého pozorování, zapojování se do běžného provozu a rozhovoru se sociální pracovnicí. Případová studie obsahuje stručnou charakteristiku zařízení a detailně zpracované záznamy třech mnou vybraných dětí, zaměřuji se zejména na celkovou prosperitu dítěte, jeho jednání, zvládání dané situace a prožívání odloučení od blízké osoby. Cílem mé bakalářské práce je pozorovat psychický i fyzický stav vybraného předškolního dítěte ve ZDVOP po celou dobu pobytu. Sledovat jeho změny v chování, vztah mezi ním a blízkými osobami a hledat okolnosti, které dítě ovlivňují během pobytu v zařízení. Na základě uvedeného cíle si odpovídám na výzkumné otázky.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis deals with a case study of a particular facility for children requiring immediate help and a case report of selected preschool children who are located in the mentioned facility. In the theoretical part I characterize child in preschool age, its development and needs. I also focus on the theme of CAN syndrome, family disorders and foster care. Furthermore, I summarize general information about the ZDVOP facility in the Czech Republic, its content and aim. The main method of research is the case study of an ZDVOP based in Prague, which I created on the basis of data analysis, direct observation, taking part in routine operation and interview with a social worker. The case study contains a brief description of the facility and a detailed record of the three selected children, focusing on the overall prosperity of the child, his actions, coping with the situation and experiencing separation from a loved one. The aim of my bachelor thesis is to observe the psychological and physical condition of the selected preschool child in ZDVOP during the whole stay. Furthermore, to monitor his behavioral changes, the relationship between him and his loved ones and look for circumstances that affect the child while staying in the facility. Based on this goal, I deal with research questions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Severová 854 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Severová 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Severová 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hana Sotáková 312 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Bc. Olga Kučerová 173 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 153 kB