velikost textu

Děkanský kostel sv. Bartoloměje: Obraz děkanského kostela na pozadí vývoje středověkého Pelhřimova

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Děkanský kostel sv. Bartoloměje: Obraz děkanského kostela na pozadí vývoje středověkého Pelhřimova
Název v angličtině:
Decanal church of St. Bartholomeus: The picture of decanal church on the background of the evolution of the medieval Pelhřimov
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Václav Peltan
Vedoucí:
Mgr. Miroslav Šmied
Oponent:
PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Id práce:
201744
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (BU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pelhřimov, děkanský kostel, 14. století, středověk, raná gotika, bazilika
Klíčová slova v angličtině:
Pelhřimov, decanal church, the 14s century, Middle Ages, early gothic, basilica
Abstrakt:
Anotace Tato bakalářská práce se zabývá dosud ne zcela zodpovězenou otázkou počátků města Pelhřimova na řečickém panství pražských biskupů a vývoje sakrálních staveb v tomto sídle. Ve starém předlokačním osídlení existoval již od pol. 12. stol. kostel sv. Víta, k němuž počátkem 14. stol. přibyl kostel Matky Boží ve zdech (později při reformaci bylo jeho patrocinium změněno na patrocinium sv. Bartoloměje apoštola). Po značně složitém období husitských bouří a následné církevní reorganizaci kostel sv. Víta na předměstí pomalu ztrácel na svém významu, zatímco kostel v hradbách se plně rozvinul a stal se chrámem farním a později i děkanským. Na základě vlastního výzkumu, doposud nepublikovaných studií a rekonstrukčních modelů, tedy předkládám podobu pelhřimovského děkanského kostela v době založení, tedy na přelomu 13. a 14. stol., v níž s malými změnami setrval až do poloviny 16. stol. Tato stavební fáze bývá v literatuře opomíjena a není ještě dostatečně prozkoumána ani zaměřena. Ve své práci si tedy kladu za cíl tuto výraznou mezeru v poznání pelhřimovského děkanského chrámu doplnit. Klíčová slova Pelhřimov, děkanský kostel, 14. století, středověk, raná gotika, bazilika
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with the question about the beginning of the town Pelhřimov which belonged to Řečice the estate of Prague bishops as well as the development of religious buildings in this town. In the old pre-location settlement existed from the middle 12th century the church of St. Vitus, to which in the early 14th century was added the church of Virgin Mary In The Walls (during the Reformation was its patrocinium changed to patrocinium St. Bartholomew the Apostle). After a confusing period of the Hussite revolt and the subsequent reorganization of the Church in Bohemia the church of St. Vitus in the suburbs began to slowly losing its importance as a church of Virgin Mary within the walls fully developed and became a the parish church, later decanal. Based on my own research, unpublished studies and reconstructive models I am presenting the form of decanal church in Pelhřimov in time of founding, at the turn of the 13th and 14th century in which slight changes remained until the mid-16th century. The construction phase is often neglected in the literature, and it is not yet sufficiently investigated nor targeted. This bachelor thesis is supplementing the gap in knowlege of Pelhřimov’s decanal church. Keywords Pelhřimov, decanal church, the 14s century, Middle Ages, early gothic, basilica
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Václav Peltan 860 kB
Stáhnout Příloha k práci Václav Peltan 6.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Václav Peltan 129 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Václav Peltan 129 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Miroslav Šmied 1.36 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 139 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Miroslav Šmied 152 kB