velikost textu

Klima školní třídy a edukační styl učitele

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Klima školní třídy a edukační styl učitele
Název v angličtině:
Classroom Climate and Teacher’s Educational Style
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Barbora Hyklová
Vedoucí:
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Oponent:
PhDr. David Čáp
Id práce:
201742
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Klima školní třídy|školní třída|žák|učitel|edukační styl učitele|edukační vztah a řízení učitele
Klíčová slova v angličtině:
Clasroom climate|classroom|pupil|teacher|education style of teacher|educational relationship|educational leadership
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se věnuje problematice klimatu školní třídy a edukačního stylu učitele. Hlavním cílem je prozkoumání psychologických souvislostí mezi edukačním stylem učitele a sociálním klimatem školní třídy. Práce je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. Teoretickou část tvoří dvě kapitoly. První kapitola pojednává o psychosociálním klimatu školní třídy, zaměřuje se na školní třídu jako sociální skupinu, zabývá se také vývojovým obdobím žáků druhého stupně a dále samotnou problematikou klimatu školní třídy. V druhé kapitole je věnována pozornost edukačnímu stylu učitele. Ve výzkumné části jsou uvedeny výsledky kvantitativního výzkumu. U žáků druhého stupně sportovní základní školy a prvního stupně víceletého gymnázia bylo zjišťováno, jaké je klima ve školních třídách, dále jak na těchto školách žáci posuzují edukační styly třídních učitelů a následně vtahy mezi těmito fenomény, tedy mezi klimatem školní třídy a edukačním stylem učitele. V závěru práce jsou diskutovány výsledky výzkumné části a shrnuty poznatky výzkumného šetření. Klíčová slova Klima školní třídy, školní třída, žák, učitel, edukační styl učitele, edukační vztah a řízení učitele
Abstract v angličtině:
Abstract Diplom work deals with the thema clasroom climate and educational style of the teacher. Main subject is analyzing of psychological subsequences amongst educational style of the teacher and social climate in classroom. The work is devided into theoretical and experimental part. Theoretical part consists of two chapters. First chapter deals with psychosocial climate in classroom, with focus on clasroom as a social group as well as development period of second level pupils. And furthermore deals with the problematic of clasroom climate itself. The main focus of second chapter is on educational style of the teacher. Results of quantitative research are stated in eperimental part. The quality of clasroom climate was explored with a survey amongst pupils of second level of sport Elementary school and pupils of first level of Grammar school. Moreover also how these pupils rate educational styles of their theacher. Than folows relation between these two above stated clasroom phenomenons - climate and education style of teacher. In the conclusion of diplom work is a discusion about results of experimental part and a summary of all identified facts. Keywords Clasroom climate, classroom, pupil, teacher, education style of teacher, educational relationship, educational leadership
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Hyklová 5.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Hyklová 185 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Hyklová 240 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 409 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. David Čáp 95 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB